22
Ιούνιος
2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες»

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων πραγματοποίησε από τις 12 μέχρι τις 16 Ιουνίου 2017 εκπαιδευτικά σεμινάρια ανά επαρχία με θέμα «Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες».

Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και των Οδηγιών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με το Νομοθετικό πλαίσιο. Στα σεμινάρια συμμετείχαν οι αδειούχοι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Κλάσης Α, καθώς και υπεύθυνα πρόσωπα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τα εν λόγω θέματα.

Η Πρόεδρος της Αρχής, απηύθυνε χαιρετισμό και ακολούθως παρουσιάστηκε το πλαίσιο αδειοδότησης.  Συγκεκριμένα, επεξηγήθηκαν οι υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τόσο προς την Αρχή, όσο και προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στο θέμα της Συμμόρφωσης με τους όρους έκδοσης των αδειών.

Στο δεύτερο μέρος των σεμιναρίων, παρουσιάστηκαν οι υποχρεώσεις των κατόχων άδειας υποστατικού, καθώς και τα ποινικά αδικήματα που συνδέονται με τη μη τήρηση τους. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης, υπήρξε συζήτηση για τα θέματα που παρουσιάστηκαν, καθώς επίσης καταγράφηκαν οι εισηγήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων.

30
Ιούνιος
2017

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

23
Ιούνιος
2017

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

01
Ιούνιος
2017

«Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες»

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων σας προσκαλεί στο σεμινάριο με θέμα «Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες» το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 μέχρι τις 16 Ιουνίου 2017 ανά επαρχία. Σκοπός του σεμιναρίου η ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και των Οδηγιών, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με το Νομοθετικό πλαίσιο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους αδειούχους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, των οποίων η παρουσία είναι υποχρεωτική. Επίσης, στο σεμινάριο δύναται να συμμετάσχουν υπεύθυνα πρόσωπα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ή λοιποί ενδιαφερόμενοι για τα εν λόγω θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.