• Εγχειρίδιο Συμπλήρωσης Αίτησης

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση για διορισμό σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, αφού πρώτα μελετήσετε το πιο κάτω Εγχειρίδιο Συμπλήρωσης Αίτησης. Για τη συμπλήρωση της αίτησης ακολουθήστε το σύνδεσμο, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.

1. Δημιουργία λογαριασμού – Εγγραφή χρήστη

α. Σχετικά με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή έγκυρων στοιχείων στη σελίδα δημιουργίας λογαριασμού, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Εγγραφή» (λογαριασμού) στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε λάβει, ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας και συνδέεστε αυτόματα στο σύστημα.

β. Μετά την καταχώρηση και υποβολή των στοιχείων θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει, το οποίο θα επιβεβαιώνει την εγγραφή σας, ως ακολούθως:

Ενδεχομένως η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να θεωρήσει το μήνυμα κακόβουλο (spam). Ως εκ τούτου, εφόσον δεν εντοπίζετε μήνυμα στο φάκελο εισερχομένων, ελέγξετε τον ανάλογο φάκελο spam.

γ. Η υποβολή αίτησης είναι δυνατή εφόσον συνδεθείτε στο σύστημα. Για τη σύνδεση στο σύστημα χρησιμοποιείστε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης τον οποίο καταχωρήσατε κατά την εγγραφή του λογαριασμού χρήστη, ως παρουσιάζεται κάτωθι:

2. Στοιχεία Αίτησης:

α. Τα στοιχεία της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με τα πεδία και τις οδηγίες που φαίνονται στην οθόνη σας.

*Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή τα πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β της προκήρυξης, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων εκεί όπου απαιτείται πείρα.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει τα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών για έλεγχο.

β. Διευκρινίζεται ότι κάθε υποψήφιος/α δύναται να επιλέξει μέχρι και τις τέσσερις (4) θέσεις, ως παρουσιάζεται πιο κάτω. Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΑ, χωρίς τη δυνατότητα υποβολής δεύτερης αίτησης ή τροποποίησής της.

γ. Μέσω της επιλογής «Επόμενη Σελίδα», που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, μεταφέρεστε στην επόμενη σελίδα που αφορά τα συνημμένα έγγραφα. Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο καταχωρήθηκε λανθασμένα ή δεν συμπληρώθηκε, τότε δεν θα σας επιτραπεί να προχωρήσετε και το πεδίο αυτό θα περιλαμβάνεται σε πλαίσιο κόκκινου χρώματος, ως παρουσιάζεται πιο κάτω:

δ. Σημειώνεται ότι εάν είστε υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(iiκαι Υπεύθυνου Μονάδας Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α11(ii) η εργασιακή εμπειρία είναι απαιτούμενο προσόν. Ως εκ τούτου, πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο 22 της αίτησης και να επισυνάψετε τις σχετικές βεβαιώσεις. Σε περίπτωση που οι βεβαιώσεις σας  δεν επισυναφθούν θα θεωρηθεί ότι δεν κατέχετε το σχετικό απαιτούμενο προσόν.

ε. Στο τελικό στάδιο υποβολής της αίτησης σας, θα εμφανιστεί ολοκληρωμένη η αίτηση, ούτως ώστε να εξετάσετε την ορθότητα των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει πριν την οριστική υποβολή της, ως παρουσιάζεται κάτωθι.

στ. Αφού ελέγξετε ότι η αίτηση σας είναι σωστή, τότε θα προχωρήσετε στην οριστική υποβολή της, λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία τροποποίηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

ζ. Ακολούθως, θα λάβετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίγραφο της αίτησής σας.

η. Ενδεχομένως η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να θεωρήσει το μήνυμα κακόβουλο (“spam/junk”), ως εκ τούτου, δεν εντοπίσετε μήνυμα στο φάκελο εισερχομένων παρακαλούμε όπως ελέγξετε το φάκελο “spam/junk” του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Αναγκαία Στοιχεία/Πιστοποιητικά
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης, θα πρέπει να επισυνάψετε τα πιο κάτω αντίγραφα (τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο):

 1. Αντίγραφο ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 3. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 4. Ακαδημαϊκά Προσόντα
 5.  Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας (για τις Μισθοδοτικές Κλίμακες Α11(ii) και Α13(ii))
 6. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που θα δηλώσετε στην αίτηση
 7. Πιστοποιητικό τεκμηρίωσης γλωσσομάθειας: Δείτε κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων ΕΔΩ.

Προσόντα προς Διορισμό

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 των περί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 2017 Κ.Δ.Π.247/2017 προβλέπεται ότι στην Αρχή διορίζεται πρόσωπο το οποίο –

(α) Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας, για τη συγκεκριμένη θέση,

(β) Έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές,

(γ) Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(δ) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία, ή οποιανδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους μέλους ή οργανισμού δημοσίου δικαίου ή την Αρχή εξαιτίας διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από αυτό,

(ε) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο,

(στ) Παρουσιάσει πιστοποιητικό υγείας που να βεβαιώνει ότι είναι κατάλληλος από πλευράς υγείας για τη συγκεκριμένη θέση, ύστερα από γενικές ιατρικές εξετάσεις.

Σημαντικά Σημεία:

 • Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά, προς συμπλήρωση.
 • Σε περίπτωση που οι βεβαιώσεις δεν επισυναφθούν, ο/η αιτητής/τρια ενδεχομένως να θεωρηθεί ότι δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα.
 • Η αίτηση δεν δύναται να αποθηκευτεί πριν την οριστική υποβολή της.
 • Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο/η υποψήφιος/α δεν έχει το δικαίωμα επεξεργασίας της αίτησης, καθώς επίσης το δικαίωμα επισύναψης επιπροσθέτων σχετικών πιστοποιητικών.
 • Κάθε υποψήφιος/α έχει το δικαίωμα υποβολής ΜΟΝΟ ΜΙΑΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ για τις θέσεις της επιλογής του. Ως εκ τούτου, βεβαιωθείτε  ότι έχετε δηλώσει για όλες τις θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρεστε. Το πεδίο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας είναι μοναδικός αριθμός
 • Ο κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση από 28 Ιουλίου 2017 μέχρι 25 Αυγούστου 2017, το αργότερο μέχρι η ώρα 23:59 τοπική ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και παροχή βοήθειας για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο/η υποψήφιος/α δύναται να απευθυνθεί στο τηλέφωνο 22601119 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 09:00 – 13:30 ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση hr@nba.gov.cy.