Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία ύπαρξης μια ολοκληρωμένης στρατηγικής για την απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου της στοιχηματικής δραστηριότητας και την ελαχιστοποίηση της προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα, προχώρησε στη δημιουργία μιας στρατηγικής βασισμένης στην κοινωνική ευαισθησία και την προώθηση της νοοτροπίας του υπεύθυνου στοιχηματισμού.

Στόχος της Αρχής, είναι να διατηρήσει τον κλάδο του στοιχήματος και του τυχερού παιχνιδιού ως έναν κλάδο ψυχαγωγίας και διασκέδασης και να μειώσει τις συμπεριφορές προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα, προωθώντας παράλληλα την υπεύθυνη συμμετοχή σε αυτή τη δραστηριότητα.

Με την πραγματοποίηση του Σχεδίου δράσης 2018-2022 για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό, η Αρχή αποσκοπεί στην προστασία της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και τη διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας. Η εποπτεία και η ρύθμιση του τομέα προωθεί την βελτίωση της οικονομίας, και την βιώσιμη ανάπτυξη της στοιχηματικής δραστηριότητας για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων.

Η στρατηγική υπεύθυνου στοιχηματισμού εμπερικλείει ποικίλες δράσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων της Αρχής και καθορίζει διάφορους τομείς προτεραιότητας. Η στρατηγική υπεύθυνου στοιχηματισμού δημιουργήθηκε στη βάση των πιο κάτω θεματικών, οι οποίες αποτελούν τους βασικούς στόχους που επιθυμεί η Αρχή να επιτευχθούν:

  • Εκπαίδευση και ενημέρωση της κοινωνίας/ενδιαφερόμενων μερών
  • Προώθηση του υπεύθυνου στοιχηματισμού
  • Πρόληψη και καταπολέμηση του εθισμού στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια
  • Προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα

Για την καλύτερη επίτευξη των θεματικών ενοτήτων, οι πιο κάτω τομείς προτεραιότητας έχουν δημιουργηθεί ούτως ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους της στρατηγικής.

Μελέτη και απόκτηση γνώσης

Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

Συμμετοχή και εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών

Προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων

Δέσμευση των εμπλεκόμενων φορέων για λήψη σχετικών μέτρων

Συνεργασία και συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και οργανισμών

Βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών παροχής θεραπευτικών προγραμμάτων