Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων από τις 22/12/2020 παραλαμβάνει και εξετάζει αιτήματα πρόσβασης σε πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμων του 2017 και 2018 (Ν. 184(Ι)/2017 όπως τροποποιήθηκε).  Δείτε το Σχέδιο Δημοσίευσης της Αρχής στον παρακάτω σύνδεσμο ή εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Αρχή μέσω του συνδέσμου Επικοινωνία ή καλέστε στο +357 22881800