Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Αρχής αποτελεί το θεμέλιο των δράσεων και ενεργειών της, καθώς επίσης καθορίζει τις στρατηγικές επιδιώξεις και τις προτεραιότητές της για την τριετία 2021 – 2023. Η στρατηγική κατεύθυνση της Αρχής κινείται σε τέσσερις κύριους άξονες, οι οποίοι παρουσιάζονται κάτωθι, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας, τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και την προστασία του κοινού.

  • Αναβάθμιση της Λειτουργίας της Αρχής
  • Αναβάθμιση του Ρυθμιστικού και Νομοθετικού Πλαισίου
  • Προστασία και Ενδυνάμωση των Παικτών και του Κοινού
  • Διαφανές, Δίκαιο και Ασφαλές Παιχνίδι

Εν συνεχεία των ανωτέρω, οι στρατηγικές επιδιώξεις για την περίοδο 2021-2023 είναι:

  1. Βελτιστοποίηση της Εσωτερικής Οργανωσιακής Λειτουργίας της Αρχής
  2. Αναβάθμιση Ρυθμιστικού Πλαισίου
  3. Αναβάθμιση Εποπτικού Ρόλου
  4. Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Κλάδου
  5. Διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2023 καθορίζει το πλαίσιο, μέσα από το οποίο καταγράφονται οι προτεραιότητες και οι δραστηριότητες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων της Αρχής. Επιπρόσθετα, η στρατηγική της Αρχής αποσκοπεί στο να συνεισφέρει εποικοδομητικά και ουσιαστικά προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Κυβέρνησης αναφορικά με τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι δυναμικό και να προσφέρει την ευελιξία στην Αρχή προκειμένου να ανταποκρίνεται άμεσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και αναπτυσσόμενο περιβάλλον του τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας και των τυχερών παιχνιδιών.