Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών προχώρησε με την εκπόνηση Ψηφιακής Πολιτικής για τα έτη 2021-2023, η οποία στοχεύει στην καταγραφή των κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής και ενσωμάτωσης πρακτικών και εργαλείων μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής προσέγγισης για τις εργασίες της Αρχής. Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στο να συνεισφέρει εποικοδομητικά και ουσιαστικά προς την πραγμάτωση των στρατηγικών στόχων της Κυβέρνησης και ειδικότερα στην υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής.

Η Ψηφιακή Πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Αρχής. Συμβάλει στην επίτευξη του οράματος και της αποστολής της, καθώς επίσης συντείνει στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στον κλάδο της στοιχηματικής δραστηριότητας. Η πρόθεση της Αρχής, για μια ουσιώδη μεταρρυθμιστική στροφή προς την ψηφιακό κόσμο, αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της αναγκαιότητας για επένδυση στην τεχνολογία και περαιτέρω εσωτερικής οργανωσιακής ανάπτυξης.

Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών και του τρόπου λειτουργίας βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στη στρατηγική προσέγγιση της Αρχής για τα επόμενα έτη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η εσωτερική λειτουργία και εν γένει η συνολική δράση της, στηρίζονται στα θεμέλια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αναγνωρίζεται επίσης, η σημασία της υιοθέτησης ψηφιακής κουλτούρας τόσο εσωτερικά από το προσωπικό όσο και από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς επίσης τις θεμελιώδεις αρχές μας και την στρατηγική της Κυβέρνησης, έχουν καθοριστεί επτά πυλώνες εστίασης Ψηφιακής Πολιτικής για τα έτη 2021-2023:

  • Ψηφιοποίηση της εσωτερικής οργανωσιακής λειτουργίας
  • Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Αρχής προς τους εποπτευόμενους της και το κοινό
  • Ψηφιακές δεξιότητες και ενδυνάμωση του προσωπικού της Αρχής
  • Κυβερνοασφάλεια
  • Ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών και τεχνολογιών
  • Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του κλάδου
  • Αξιοποίηση συνεργειών και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών