Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 26 (2) (α) και (β) του περί Στοιχημάτων Νόμου σχετικά με τον καθορισμό του επιβεβλημένου τέλους για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, αυτό καθορίζονται ανάλογα με τη χρονική ισχύ της άδειας ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΥΟ ΕΤΩΝ
Αίτηση για χορήγηση άδειας
αποδέκτη Κλάσης Α ή Β
€30.000 €45.000
Αίτηση για χορήγηση άδειας
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για Κλάση Α
€2.000 €3.000

Το αντίστοιχο επιβεβλημένο τέλος καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στο Άρθρο 27, το επιβεβλημένο τέλος επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.