Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 30 του περί Στοιχημάτων Νόμου και των περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα Τέλη) Κανονισμών του 2019 Κ.Δ.Π.84/2019 σχετικά με τον καθορισμό του επιβλητέου τέλους για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, αυτό καθορίζεται ανάλογα με τη χρονική ισχύ της άδειας ως εξής:

Είδος άδειας Για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους Για χρονική διάρκεια δυο (2) ετών Για εκάστοτε μήνα*
Αίτηση για χορήγηση άδειας
αποδέκτη Κλάσης Α ή Β
€30.000 €45.000
Αίτηση για χορήγηση άδειας
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για Κλάση Α
€2.000 €3.000 €170
Αίτηση για χορήγηση άδειας υποστατικού σε δυο ή περισσότερα υποστατικά παροχής υπηρεσιών στοιχήματος (το πρώτο υποστατικό είναι ατελώς) €2.000 €3.000 €170

Εάν, κατά το χρόνο που υποβάλλεται αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η άδεια του σχετικού αποδέκτη Κλάσης Α λήγει σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους ή σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους αλλά μικρότερο των δύο ετών, τότε το επιβλητέο τέλος για την άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα ευρώ (€170) για κάθε μήνα για τον οποίο η ισχύς της θα συμπίπτει με την ισχύ της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α. Εάν, κατά το χρόνο στον οποίο αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος υποβάλει αίτηση για άδεια υποστατικού εκτός του πρώτου υποστατικού, η άδεια του σχετικού αποδέκτη Κλάσης Α λήγει σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους ή σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους αλλά μικρότερο των δύο ετών, τότε το επιβλητέο τέλος για έκαστο υποστατικό εκτός του πρώτου υποστατικού καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα ευρώ (€170) για κάθε μήνα για τον οποίο η ισχύς της άδειας υποστατικού θα συμπίπτει με την ισχύ της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, επιπρόσθετα του κατά περίπτωση εφαρμοστέου ποσού.

Το αντίστοιχο επιβεβλημένο τέλος καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στο Άρθρο 31, το επιβεβλημένο τέλος επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Η καταβολή του επιβεβλημένου τέλους γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ με τραπεζικό έμβασμα το οποίο θα εκτελείται με τα ακόλουθα στοιχεία:

Πιστωτικό Ίδρυμα: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Δικαιούχος: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή National Betting Authority

IBAN: CY71 0020 0195 0000 3570 3046 0931(έντυπη μορφή) ή

CY71002001950000357030460931(ηλεκτρονική μορφή)

Swift/BIC: BCYPCY2N

Λεπτομέρειες Πληρωμής: «Επιβεβλημένο τέλος άδειας αποδέκτη ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

                                                ή υποστατικού» και την επωνυμία της νομικής οντότητας του αποδέκτη.