Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 30 του περί Στοιχημάτων Νόμου και των περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα Τέλη) Κανονισμών του 2019 σχετικά με τον καθορισμό του επιβλητέου τέλους για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, αυτό καθορίζεται ανάλογα με τη χρονική ισχύ της άδειας ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ
Αίτηση για χορήγηση άδειας
αποδέκτη Κλάσης Α ή Β
€30.000 €45.000
Αίτηση για χορήγηση άδειας
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για Κλάση Α
€2.000 €3.000

Το αντίστοιχο επιβεβλημένο τέλος καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στο Άρθρο 31, το επιβεβλημένο τέλος επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Η καταβολή του επιβεβλημένου τέλους γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ με τραπεζικό έμβασμα το οποίο θα εκτελείται με τα ακόλουθα στοιχεία:

Πιστωτικό Ίδρυμα: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Δικαιούχος: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή National Betting Authority

IBAN: CY71 0020 0195 0000 3570 3046 0931(έντυπη μορφή) ή

CY71002001950000357030460931(ηλεκτρονική μορφή)

Swift/BIC: BCYPCY2N

Λεπτομέρειες Πληρωμής: «Επιβεβλημένο τέλος άδειας αποδέκτη ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

                                                ή υποστατικού» και την επωνυμία της νομικής οντότητας του αποδέκτη.