ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΑΡΧΗΣ 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων συγκροτείται από επταμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι Μέλη που διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία. Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων Μελών της ΕΑΣ είναι τριετής και δυνατό να ανανεώνεται για δεύτερη συνεχόμενη τριετία.

Ως Πρόεδρος της Αρχής διορίζεται ανεξάρτητο πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και εντιμότητας, που είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου και έχει αναγνωρισμένη πείρα σε κλάδο συναφή με τις νομικές ή οικονομικές ή εμπορικές επιστήμες. Ο Πρόεδρος προΐσταται της Αρχής, ηγείται των εργασιών, και έχει τη συνολική εποπτεία της λειτουργίας της, είναι αρμόδιος για την εκπροσώπησή της και προεδρεύει στις συνεδριάσεις των Μελών της Αρχής.

Αντίστοιχα, τα έξι διορισμένα Μέλη της Αρχής είναι επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία σχετικά με τις αρμοδιότητες της Αρχής.

Συγκεκριμένα, ως μέλη της Αρχής διορίζονται: 

(α) ένας εκπρόσωπος του:

(i) Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας,

(ii) Υπουργείου Οικονομικών,

(iii) Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, και

(β) τρεις ιδιώτες αναγνωρισμένου κύρους και εντιμότητας, με εξειδικευμένες γνώσεις συνακόλουθες με τις αρμοδιότητες της Αρχής.

Η ΕΑΣ συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 2012 με την ψήφιση του περί Στοιχημάτων Νόμου 106(Ι)2012. Επί του παρόντος, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ανανεώθηκε η σύνθεση της Αρχής στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος

  • Ιωάννα Φιάκκου

Μέλη

  • Ελένη Πίττα
  • Άγγελος Ευθυμίου
  • Γεώργιος Διογένους
  • Ανδρέας Αναστασιάδης
  • Αλέξανδρος Ιωαννίδης
  • Φοίβος Ζαχαριάδης