Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή/και Β κατά την καταβολή του φόρου και εισφοράς στην Αρχή, ως προβλέπεται στο Μέρος VIII – Φόρος Στοιχήματος του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019 και ως ορίζεται στην Οδηγία 14/2020, πρέπει να αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση tax@nba.gov.cy την πιο κάτω αναλυτική κατάσταση, αντίστοιχα.