2018-2022

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Αρχής αποτελεί το θεμέλιο των δράσεων και ενεργειών της, καθώς επίσης καθορίζει τους στόχους και τις προτεραιότητές για την πενταετία 2018 – 2022. Η στρατηγική κατεύθυνση της Αρχής κινείται σε τέσσερις κύριους άξονες, οι οποίοι παρουσιάζονται πιο κάτω, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας, τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και την προστασία του κοινού.

  • Αναβάθμιση της Λειτουργίας της Αρχής,
  • Αναβάθμιση του Ρυθμιστικού και Νομοθετικού Πλαισίου,
  • Προστασία και Ενδυνάμωση των Παικτών και του Κοινού,
  • Διαφανές, Δίκαιο και Ασφαλές Παιχνίδι

Με βάση τα ανωτέρω, οι στρατηγικές επιδιώξεις για την περίοδο 2018-2022 είναι:

  1. Βελτιστοποίηση της Εσωτερικής Οργανωσιακής Λειτουργίας της Αρχής,
  2. Αναβάθμιση Ρυθμιστικού Πλαισίου,
  3. Αναβάθμιση Εποπτικού Ρόλου,
  4. Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Κλάδου,
  5. Διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το εργαλείο, στο οποίο θα βασιστεί η Αρχή για να υλοποιήσει τους στρατηγικούς της στόχους για το έτος 2019. Η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων παρακολουθείται με τη χρήση μετρήσιμων δεικτών απόδοσης για την κάθε ενέργεια που εφαρμόζεται, και ακολούθως με βάση την αξιολόγηση των δεικτών, αναθεωρείται, όπου εφαρμόζεται, ανάλογα με τις ανάγκες και τα νέα δεδομένα που παρουσιάζονται.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Αρχής για τους επόμενους 12 μήνες είναι φιλόδοξοι και είναι σχεδιασμένοι, ούτως ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα και να ελαχιστοποιηθούν οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι.