2016-2018

Η Αρχή, με την ανάληψη των καθηκόντων της τον Σεπτέμβριο του 2015, αφού προέβη στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία της Αρχής και του κλάδου γενικότερα, στόχευσε πρωτίστως στην επίλυση των πολυσύνθετων προβλημάτων και αδυναμιών που παρουσιάζουν. Με απώτερο σκοπό την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους αδειούχους, την πλήρη εφαρμογή και συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο, και την καλλιέργεια του υγειούς ανταγωνισμού, τέθηκε ως βασική επιδίωξη η ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού της, η Αρχή έχει εκπονήσει Σχέδιο Δράσης (Στρατηγικό Σχεδιασμό) για την περίοδο 2016-2018.

Στις αρμοδιότητες της Αρχής περιλαμβάνονται η ρύθμιση, η εποπτεία και ο έλεγχος της στοιχηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της Αρχής εμπίπτουν κυρίως η χορήγηση των αδειών αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, η διενέργεια ελέγχων, η γενική εποπτεία των κατόχων άδειας, καθώς επίσης και η σύνταξη και έκδοση οδηγιών για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου. Κατανοώντας πλήρως τα νέα δεδομένα, τα οποία ισχύουν ανά το παγκόσμιο, με την εισαγωγή και προώθηση των νέων τεχνολογιών στον κλάδο, η Αρχή είναι στοχοπροσηλωμένη στην αδειοδότηση της Κλάσης Β, όπως ακριβώς επιτάσσει η σύγχρονη εποχή.

Οι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή, αφορούν τη νομιμότητα διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας, την τήρηση των κανόνων για τη διαφανή, έντιμη και αδιάβλητη διεξαγωγή της, την απόδοση των κερδών στους παίκτες, την είσπραξη φόρου προς τη Δημοκρατία και εισφοράς προς την Αρχή, όπως και την εφαρμογή των όρων παραχώρησης των αδειών. Η Αρχή σήμερα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και αδιαμφισβήτητα επιβάλλεται να εισαχθούν εκείνες οι δομές και οι διαδικασίες, οι οποίες θα την καταστήσουν ικανή να φέρει εις πέρας την αποστολή της.

Κομβικής σημασίας για την Αρχή καθίσταται η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, έχει τροχοδρομηθεί η διαδικασία σύνταξης σχετικού οδηγού, ο οποίος θα επικυρωθεί σε συνεργασία με την αρμόδια Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Επιπλέον, η Αρχή έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα, όπως και την κατάρτιση κανονισμών σχετικά με μηχανισμούς προστασίας νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών. Κατανοούνται οι διαστάσεις που έχει πάρει ο εθισμός στο στοίχημα, γι’ αυτό η Αρχή είναι διατεθειμένη να προβεί άμεσα στις απαραίτητες κινήσεις πρόληψης του φαινομένου, αλλά και στην καλλιέργεια νοοτροπίας υπεύθυνου στοιχηματισμού στα νεαρά άτομα. Ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και διεθνείς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2016-2018 της Αρχής ορίζεται σε πέντε πυλώνες οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω σε επί μέρους προγραμματισμένα έργα, έτσι ώστε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο καθορισμού και σχεδιασμού υλοποίησης στόχων:

Πυλώνας 1 – Ανάπτυξη και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου και συστημάτων λειτουργίας της Αρχής

Σκοπός του πυλώνα 1, η ανάπτυξη και οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής με την προβλεπόμενη ανάπτυξη των απαιτούμενων εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της, η ανάπτυξη και ολοκλήρωση των εσωτερικών συστημάτων της Αρχής, όπως επίσης και η απόκτηση των αναγκαίων τεχνολογικών υποδομών και ανθρώπινων πόρων, προκειμένου η Αρχή να αποτελεί ένα λειτουργικό μοντέλο που να ανταποκρίνεται με αξιοπιστία στην αποστολή της.

Προβλέπεται η ολοκλήρωση της στελέχωσης της ΕΑΣ με καταρτισμένο σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής προσωπικό, όπως και η κατάρτιση και συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού σε τομείς εξειδίκευσης της Αρχής, καθώς και στις κατάλληλες δεξιότητες που επιτρέπουν τη μέγιστη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής, για την αποδοτικότερη χρήση των ανθρώπινων πόρων προς την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής. Επιπλέον, προβλέπεται η διασφάλιση απαιτούμενης και αποτελεσματικής εποπτείας (ελέγχου και παρακολούθησης) που συμβάλλει προς όφελος της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Αρχής, η εύρυθμη, αποτελεσματική και διαφανής διοίκηση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, και τέλος η εφαρμογή μηχανισμών για έγκαιρη και άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για αποφάσεις και ενέργειες της Αρχής.

Ο σαφής καθορισμός ξεκάθαρων ρόλων και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων των μελών του προσωπικού, επίσης ωφελεί στην αποδοτική λειτουργική δομή του οργανογράμματος (οργανωτικής δομής) της Αρχής που καταρτίζεται με βάση τις κύριες λειτουργικές διεργασίες της προς εκπλήρωση των στρατηγικών της στόχων.

Πυλώνας 2 – Ανάπτυξη και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου της στοιχηματικής δραστηριότητας

Σκοπός του πυλώνα 2, η θέσπιση επί μέρους κανονισμών και οδηγιών που αφορούν τη διεξαγωγή και έλεγχο της στοιχηματικής δραστηριότητας. Οι κανονισμοί και οι οδηγίες θεσπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και προσβλέπουν στην καλύτερη ερμηνεία και εφαρμογή του Νόμου που αποσκοπεί στην οργάνωση και διεξαγωγή της στοιχηματικής δραστηριότητας. Στόχος, να εμποδίζεται και να αποτρέπεται η παράνομη εκμετάλλευση και αισχροκέρδεια, να προστατεύεται το καταναλωτικό κοινό, να διασφαλίζονται οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι και οι ευάλωτες ομάδες, και τέλος να προστατεύει και να ενεργεί προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου γενικά.

Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί και οδηγίες, που επικυρώνονται και εκδίδονται από την Αρχή, αποστέλλονται προς τους αποδέκτες και κοινοποιούνται στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, ενώ δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο (website) της Αρχής, και τίθενται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων προς ενημέρωση και εφαρμογή.

Πυλώνας 3 – Χορήγηση πιστοποιήσεων

Σκοπός του πυλώνα 3, η διεξαγωγή ελέγχου και η έγκριση των μηχανογραφημένων συστημάτων για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, που αποτελεί μια από τις κύριες ρυθμιστικές αρμοδιότητες της Αρχής και σημαντική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της νομότυπης οργάνωσης και διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας, αλλά και για την εισροή δημοσίων εσόδων ασφαλούς είσπραξης.

Πυλώνας 4 – Ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμού ελέγχου συμμόρφωσης της αγοράς στοιχημάτων

Σκοπός του πυλώνα 4, η ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου της στοιχηματικής δραστηριότητας για την ενθάρρυνση για συμμόρφωση της αγοράς στοιχημάτων με τον περί Στοιχημάτων Νόμο, την άσκηση ελέγχου στη διεξαγωγή της στοιχηματικής δραστηριότητας, και την τήρηση των κανόνων εμπορικής επικοινωνίας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και μεθόδων. Με τον τρόπο αυτό η Αρχή θα συμβάλει προς την εκπλήρωση του στόχου που έχει θέσει για την προστασία του καταναλωτικού κοινού, ενώ παράλληλα θα αποτρέπεται η διεξαγωγή παράνομου στοιχήματος.

Πυλώνας 5 – Ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του κοινού και ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού

Σκοπός του πυλώνα 5, η ανάπτυξη και διατήρηση της λελογισμένης στοιχηματικής δραστηριότητας τόσο από ενηλίκους όσο και από ανηλίκους, και κατ’ επέκταση η αποτροπή της υπέρμετρης σπατάλης χρήματος. Προς την ολοκλήρωση του σκοπού αυτού ασκείται έλεγχος και συνεχής εποπτεία, και στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται περιορισμός του περιεχομένου, του είδους και της έντασης των προγραμμάτων παροχής στοιχήματος. Κατ’ επέκταση, προγραμματίζεται η ανάπτυξη δράσεων, όπως η πραγματοποίηση ερευνών και η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, η διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων στήριξης των εθισμένων ατόμων κατά τα πρότυπα διεθνών οργανισμών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.