Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) συστάθηκε το 2012 με την ψήφιση του περί Στοιχημάτων Νόμου 106(Ι)/2012. Αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική Αρχή με οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια.

Οι αρμοδιότητες της Αρχής ορίζονται κατά τον Περί Στοιχημάτων Νόμο (εφεξής «Νόμος») ως εξής:

α) η σύνταξη Κανονισμών οι οποίοι υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού Οικονομικών (εφεξής «Υπουργός») και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων·

(β) η σύνταξη και έκδοση Κανονισμών και Οδηγιών για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου·
Νοείται ότι, οι εν λόγω Κανονισμοί και Οδηγίες είναι δεσμευτικοί και υποχρεωτικοί ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται και η Αρχή εποπτεύει την εφαρμογή τους από τους αδειούχους αποδέκτες Κλάσης Α ή Β και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους∙

(γ) η έκδοση Οδηγιών προς τους αδειούχους αποδέκτες Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και κατόχους άδειας υποστατικού, για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, η οποία προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο:
Όπως ισχύει και για τους Κανονισμούς, νοείται ότι, οι εν λόγω Οδηγίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται και η Αρχή εποπτεύει την εφαρμογή τους από τους αδειούχους αποδέκτες Κλάσης Α ή Β και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους∙

(δ) η διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων και γενικά η εποπτεία των κατόχων άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και άδειας υποστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συμμορφώνονται με τους όρους της αντίστοιχης άδειας τους, τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών καθώς και με τους κανονισμούς και οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ)·

(ε) η εξέταση αιτήσεων για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και άδεια υποστατικού και η έκδοση αντίστοιχων αδειών, σύμφωνα με τα Μέρη ΙΙΙ και ΙV του Νόμου·

(στ) η διενέργεια ελέγχων σε μη αδειούχα υποστατικά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές και η εξασφάλιση σχετικών δικαστικών διαταγμάτων για το κλείσιμο των υποστατικών, στα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι διεξάγεται παράνομο στοίχημα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 78, 79, 81, 82 και 83 του Νόμου·

(ζ) ο καθορισμός της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης παραπόνων προς την Αρχή ή αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο·

(η) η συνεργασία και συζήτηση με τις εθνικές διοργανώτριες αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, αναφορικά με θέματα ρύθμισης του στοιχήματος·

(θ) η συνεργασία και συζήτηση με διεθνείς οργανισμούς για θέματα που αφορούν στην προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από το στοίχημα και η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας·

(ι) η συνεργασία και διάλογος με τους διάφορους οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύστασης συμβουλευτικών επιτροπών·

(ια) η τοποθέτηση πάνω σε θέματα συμμόρφωσης προς τον Νόμο και η γνωστοποίηση της θέσης της Αρχής στους ενδιαφερόμενους αδειούχους αποδέκτες·

(ιβ) η σύνταξη και διατήρηση κώδικα πρακτικής σε σχέση με τη διαφήμιση διεξαγωγής στοιχημάτων το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου·

(ιγ) η εκτίμηση των αποτελεσμάτων του φορολογικού καθεστώτος αναφορικά με το στοίχημα και διαμόρφωση σχετικών εισηγήσεων·

(ιδ) η διαμόρφωση εισηγήσεων αναφορικά με αναγκαίες τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με το στοίχημα και συναφείς τομείς·

(ιε) η εκπόνηση μελετών σε τακτά χρονικά διαστήματα, η διαβούλευση με τον πολίτη για την επίδραση του στοιχήματος σε νεαρά πρόσωπα, και ευάλωτες ομάδες και του κοινού και η επάλληλη υποβολή εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη λήψη μέτρων για την προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων και του κοινού·

(ιστ) η υποχρέωση καταρτισμού εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου, Κανονισμών σχετικά με μηχανισμούς προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών·

(ιζ) η παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά το παράνομο στοίχημα, η εκπόνηση στατιστικών μελετών και η ετοιμασία εισηγήσεων για την πάταξή του∙

(ιη) η ενημέρωση των παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών (Internet Service Providers) με ηλεκτρονικό τρόπο για κάθε διεύθυνση ιστοσελίδας διαδικτύου (URL – Uniform Resource Locator) μέσω της οποίας προσφέρονται υπηρεσίες στοιχήματος που δεν καλύπτονται από άδεια αποδέκτη Κλάσης Β ή/και υπηρεσίες που απαγορεύονται στον Νόμο∙ και

(ιθ) η είσπραξη της εισφοράς που καταβάλλεται από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου.