Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει την πρώτη αναφορά των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων  ανά τριμηνία για την περίοδο Ιανουαρίου 2015 – Μάρτιο 2017 η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη συστηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανά τριμηνία, με στόχο την πλήρη διαφάνεια και την ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.

124.993.893

Έσοδα Στοιχήματος αποδεκτών
Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)

153%

Ποσοστιαία μεταβολή Εσόδων
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016–2017)

110.827.197

Κέρδη Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)

187%

Ποσοστιαία μεταβολή επί των Κερδών
Παικτών Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016–2017)

14.166.697

Αποδοχές Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)

11.33%

Περιθώριο Αποδοχών Στοιχήματος
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)

1.416.670

10% Φόρος επί των Αποδοχών
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΙΑΝ – ΜΑΡ 2017)

32%

Ποσοστιαία μεταβολή επί του Φόρου
Στοιχήματος Κλάσης Α και Β
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016–2017)

11

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Α

541

Αδειούχα υποστατικά

5

Αριθμός αποδεκτών Κλάσης Β

2638

Ιστοσελίδες σε λίστα φραγής, οι οποίες
δεν έχουν αιτηθεί εξασφάλιση άδειας
Κλάσης Β ή παρέχουν παράνομες
υπηρεσίες

ΚΛΑΣΗ Α

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

1
2
3
4
5
1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 189 197 180
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 187 196
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 195 195
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 197 200
2
ΛΑΡΝΑΚΑ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 89 98 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 96 95
ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 90 95
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97 98
3
ΛΕΜΕΣΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 173 171 164
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 171 176
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 169 178
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 165 181
4
ΠΑΦΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 55 61 59
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 54 65
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 58 64
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 58 69
5
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2015 2016* 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 36 48 45
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 40 44
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 41 45
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 42 43

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015-2017

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-4.76%

ΛΑΡΝΑΚΑ

4.49%

ΛΕΜΕΣΟΣ

-5.20%

ΠΑΦΟΣ

7.27%

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

25.00%

ΤΡΙΜΗΝΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ
2015-2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ
2016-2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ
2015-2017

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4.06% -8.89% -4.76% 
ΛΑΡΝΑΚΑ 9.18% -2.15%  4.49% 
ΛΕΜΕΣΟΣ -1.17%  -7.32%  -5.20%
ΠΑΦΟΣ 9.84%  -10.17%  7.27% 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 25.00%  2.22%  25.00%