Παρακάτω παρατίθενται οι συνήθεις ερωτήσεις που απευθύνονται από τους εποπτευόμενους και το κοινό προς την Αρχή και οι αντίστοιχες απαντήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από το περιεχόμενο των άρθρων του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)/2012.

Ποια διαδικασία απαιτείται όταν πρόκειται να γίνει μεταβίβαση ενός υποστατικού από ένα αποδέκτη σε άλλο;

Απαιτείται η διαδικασία της εκ νέου έκδοσης αδειών και πληρωμή του αντίστοιχου επιβεβλημένο τέλους.

Ποια διαδικασία απαιτείται για να οριστεί ένα υπεύθυνο πρόσωπο σε υποστατικό;

Απαιτείται συμπλήρωση και υποβολή του σχετικού εντύπου στην Αρχή. Ακολούθως, ετοιμάζεται επιστολή, την οποία ο αποδέκτης παραλαμβάνει από τα γραφεία της Αρχής.

Ποια διαδικασία απαιτείται όταν πρόκειται να γίνει μετακίνηση αδειοδοτημένου υποστατικού από ένα χώρο σε άλλο;

Απαιτείται η διαδικασία της εκ νέου υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας υποστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του περί Στοιχημάτων Νόμου.

Ποια διαδικασία απαιτείται για την υποβολή και εξέταση παραπόνου / καταγγελίας από αποδέκτη ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή παίκτη προς την Αρχή;

Απαιτείται η υποβολή αιτήματος γραπτού παραπόνου ή καταγγελίας. Ακολούθως, τηρείται η διαδικασία όπως αυτό προνοείται από την Οδηγία 4/2016.