Παρακάτω παρατίθενται οι συνήθεις ερωτήσεις που απευθύνονται από τους εποπτευόμενους και το κοινό προς την Αρχή και οι αντίστοιχες απαντήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από το περιεχόμενο των άρθρων του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (Ε.Α.Σ.) συστάθηκε το 2012 και διέπεται από τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019 (Ν.37(Ι)2019). Αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή με οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια. Βασική αρμοδιότητα της είναι η αδειοδότηση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων.

Η Αρχή, αδειοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή επίγειου και ηλεκτρονικού στοιχήματος. Συγκεκριμένα:

 • την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος εντός αδειούχου υποστατικού εξαιρουμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού και ιπποδρομιακού στοιχήματος (επίγειο στοίχημα) και
 • την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού στοιχήματος, εξαιρουμένων των παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, των τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση και του ιπποδρομιακού ηλεκτρονικού στοιχήματος (διαδικτυακό στοίχημα).

Η Αρχή εκδίδει τις ακόλουθες άδειες:

 • άδεια αποδέκτη Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα)
 • άδεια αποδέκτη Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα)
 • άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α
 • άδεια υποστατικού

Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β υποβάλλεται μόνο από εταιρεία δια μετοχών:

 • η οποία έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας (εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών ως ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία αντίστοιχα) με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχημάτων
 • με μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 500.000,00€ (εκδοθέν και πληρωθέν)
 • τραπεζική εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα, για ποσό πεντακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000), η ισχύς της οποίας επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αιτούμενης περιόδου ισχύος της άδειας αποδέκτη που αναφέρεται στην αίτηση.

Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Β υποβάλλει, επιπρόσθετα με την αίτησή του, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην υποχρέωσή του για εγκατάσταση στην επικράτεια της Δημοκρατίας εφεδρικού εξυπηρετητή, ο οποίος θα συνδέεται παράλληλα με τον κεντρικό εξυπηρετητή και σε αυτόν θα ταμιεύονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που καθορίζονται από την Αρχή, καθώς και μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης αυτού.

Λοιπές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη αίτηση αποδέκτη Κλάσης Α και Β στην Ενότητα εποπτευόμενοι/έντυπα αιτήσεων.

Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α και Β καταβάλλει προς τη Δημοκρατία ποσό ως φόρο στοιχήματος που ανέρχεται σε δέκα επί τοις εκατό (10%) των καθαρών αποδοχών του από στοίχημα για την αντίστοιχη λογιστική περίοδο.

Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α και Β καταβάλλει προς την Αρχή ποσό ως εισφορά που ανέρχεται σε τρία επί τοις εκατόν (3%) των καθαρών αποδοχών του από στοίχημα.

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο https://nba.gov.cy/epoptevomeni/entypa-etiseon/
Σημειώνεται ότι, στο κάθε έντυπο γίνεται αναφορά στα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

 • άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύος ενός (1) έτους -30.000€
 • άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύος δύο (2) ετών -45.000€
 • άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α ισχύος ενός (1) έτους – 2.000€
 • άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α ισχύος δύο (2) ετών – 3.000€
 • άδεια υποστατικού ισχύος ενός (1) έτους – 2.000€
 • άδεια υποστατικού ισχύος δύο (2) ετών – 3.000€

Σημειώνεται ότι, η έκδοση άδειας του πρώτου υποστατικού για κάθε αποδέκτη Κλάσης Α/εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου είναι ατελώς.
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://nba.gov.cy/epoptevomeni/teli/

Η καταβολή του επιβεβλημένου τέλους γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ με τραπεζικό έμβασμα το οποίο θα εκτελείται με τα ακόλουθα στοιχεία:

Πιστωτικό Ίδρυμα: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Δικαιούχος: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή National Betting Authority
IBAN: CY71 0020 0195 0000 3570 3046 0931(έντυπη μορφή) ή
CY71002001950000357030460931(ηλεκτρονική μορφή)
Swift/BIC: BCYPCY2N
Λεπτομέρειες Πληρωμής: «Επιβεβλημένο τέλος άδειας αποδέκτη ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://nba.gov.cy/epoptevomeni/teli/

Η Αρχή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, είτε κατά παράβαση όρου άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου είτε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου είτε κατά παράβαση των κανονισμών είτε κατά παράβαση των οδηγιών της Αρχής που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15, που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας.

Ως εκ των ανωτέρω, σε περιπτώσεις επιβολής προστίμου στους εποπτευόμενους ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο από μέρους της Αρχής, η καταβολή του οφειλόμενου ποσού δύναται να εκτελεστεί ΜΟΝΟ με τους εξής δύο (2) τρόπους:

(α) τραπεζική επιταγή η οποία εκδίδεται προς «ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ» ή «NATIONAL BETTING AUTHORITY»,

ή

(β) τραπεζικό έμβασμα το οποίο θα εκτελείται με τα ακόλουθα στοιχεία:

Πιστωτικό Ίδρυμα: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Δικαιούχος: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή National Betting Authority
IBAN: CY71 0020 0195 0000 3570 3046 0931(έντυπη μορφή) ή
CY71002001950000357030460931(ηλεκτρονική μορφή)
Swift/BIC: BCYPCY2N
Λεπτομέρειες Πληρωμής: «Διοικητικό πρόστιμο» και αριθμός άδειας φυσικού ή νομικού προσώπου.

 • Αρχική αξιολόγηση αίτησης ανάλογα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
 • Ενημέρωση του αιτητή για τις ελλείψεις/διευκρινίσεις που θα πρέπει να δοθούν ή να προσκομιστούν
 • Τελική αξιολόγηση της αίτησης μετά την προσκόμιση των συμπληρωματικών εγγράφων και τους απαραίτητους ελέγχους από μέρους της Αρχής
 • Προώθηση της αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής για σχετική απόφαση
 • Ενημέρωση αιτούντα για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Παράδοση της άδειας.

Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το επιβεβλημένο τέλος επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%).
Στην περίπτωση που η αίτηση αποσυρθεί πριν (α) την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της, (β) την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για προσκόμιση λοιπών εγγράφων και (γ) την υποβολή για έγκριση ή απόρριψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, τότε το επιβεβλημένο τέλος επιστρέφεται εξ’ολοκλήρου.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α. Εξ ορισμού λοιπόν, ως πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες θα πρέπει να εγγράφεται ως αυτοτελώς εργαζόμενος στην επαγγελματική κατηγορία 15-πράκτορες στοιχημάτων, προκειμένου να αποδίδει τις ανάλογες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όχι, οι συγκεκριμένες άδειες δεν δύνανται να μεταβιβασθούν ή να εκχωρηθούν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Θα πρέπει να αποσταλεί στην Αρχή το έντυπο της δήλωσης του υπεύθυνου προσώπου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το σχετικό έντυπο μπορείτε να το βρείτε στον σύνδεσμο https://nba.gov.cy/wp-content/uploads/dilwsi-ypeythinou_proswpou_klasis_A_eas4.pdf.
Σημειώνεται ότι, η Αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και για τον τερματισμό της εργοδότησης αυτού στο αδειούχο υποστατικό.

Ναι, αρκεί η δήλωση υπεύθυνου προσώπου να συνοδεύεται από επιστολή στην οποία να αναφέρονται όλα τα υποστατικά στα οποία θα δηλωθεί το υπεύθυνο πρόσωπο.

Η διαδικασία ανανέωσης άδειας υποστατικού δεν διαφοροποιείται από τη διαδικασία έκδοσης άδειας αυτού. Συνεπώς, η αίτηση ανανέωσης θεωρείται πλήρης εφόσον συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στο σχετικό έντυπο.

Η μεταβίβαση άδειας υποστατικού επιτρέπεται μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α
(β) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
(γ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
(δ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α

Σημειώνεται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να προσκομίζεται στην Αρχή επιστολή υπογεγραμμένη και από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να τύχει εξέτασης.

Ναι, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι, η επιστολή μετακίνησης αδειούχου υποστατικού θα συνοδεύεται από τη σχετική αίτηση για έκδοση άδειας του νέου υποστατικού με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι, η αίτηση για μετακίνηση υποστατικού δεν συνεπάγεται καταβολή επιβεβλημένου τέλους.

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η προηγούμενη έγκριση της Αρχή για τα κάτωθι:

(α) Απόκτηση σημαντικού συμφέροντος σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, από πρόσωπο που δεν κατέχει σε αυτό σημαντικό συμφέρον
(β) κάτοχος σημαντικού συμφέροντος παύει να κατέχει τέτοιο συμφέρον σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
(γ) αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στους αξιωματούχους της διεύθυνσης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
(δ) αλλαγή ή διαφοροποίηση των πληροφοριών ή στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Αρχή για σκοπούς έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή της άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
(ε) απόφαση ή ψήφισμα ή ειδοποίηση ή αίτηση που κατατέθηκε σε δικαστήριο ή άλλη πράξη που δυνατό να οδηγήσει στη διάλυση ή εκκαθάριση του νομικού αυτού προσώπου
(στ) συμφωνία μεταξύ αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δυνάμει της οποίας ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα λαμβάνει ποσοστό του εισοδήματος ή κέρδους από τις προσφερόμενες από τον ίδιο υπηρεσίες στοιχήματος
(ζ) αλλαγή στον πραγματικό δικαιούχο του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.(Οδηγία 9/2016)

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προηγούμενη έγκριση της Αρχής και στην περίπτωση τροποποίησης του αδειούχου υποστατικού, σύμφωνα με την Οδηγία 7.2020 της Αρχής.

Όχι, απαγορεύεται η είσοδος ανήλικων ατόμων σε αδειούχο υποστατικό είτε ασυνόδευτα είτε με τη συνοδεία ενήλικου προσώπου.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες ο παραπονούμενος/καταγγέλλων έχει υποβάλλει το παράπονό/καταγγελία του στον αποδέκτη χωρίς όμως να έχει ικανοποιηθεί μπορεί να προωθήσει στην Αρχή λεπτομερή περιγραφή του παραπόνου/καταγγελίας μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@nba.gov.cy ή επιστολής στα γραφεία της Αρχής, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά έγγραφα/αποδείξεις τα οποία πιστεύει ότι θα βοηθήσουν στη διαδικασία εξέτασής του παραπόνου/καταγγελίας.

Η Αρχή έχει συστήσει τριμελής επιτροπή με σκοπό την εξέταση των παραπόνων. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η κάτωθι:

(α) Αποστολή αντιγράφου της πιθανής παράβασης ή του παραπόνου συνοδευόμενο από όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα στον αδειούχο εναντίον του οποίου γίνεται η καταγγελία.
(β) Το καταγγελλόμενο πρόσωπο καλείται να υποβάλλει τις παραστάσεις του, είτε αυτοπροσώπως είτε εγγράφως.
(γ) Εξέταση όλων των πληροφοριών/ στοιχείων από την επιτροπή και κατάθεση σχετικού πορίσματος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.
(δ)Λήψη απόφασης και γραπτή κοινοποίηση της στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εξέτασης παραπόνων μπορείτε να δείτε στην Οδηγία 20/2017.

Όποιος διαφημίζει στοίχημα, έτσι ώστε να

(α) υπονοεί ότι τούτο προάγει ή σχετίζεται με κοινωνική αποδοχή, προσωπική ή οικονομική επιτυχία ή επίλυση οποιωνδήποτε προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών προβλημάτων∙ ή
(β) περιλαμβάνει την υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων με τρόπο που να υπονοεί ότι τούτο συσχετίζεται με την επιτυχία τους∙ ή
(γ) δύναται να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα να συμμετάσχουν σε αυτό∙ ή
(δ) προάγει τη διεξαγωγή του χρησιμοποιώντας υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο που δεν είναι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος∙ ή
(ε) υπερβαίνει τα όρια της τιμιότητας και ευπρέπειας

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ βρείτε τον Κώδικα Πρακτικής για τη Διαφήμιση Διεξαγωγής Στοιχημάτων εδώ.

Η Αρχή αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της στο σύνδεσμο https://nba.gov.cy/epoptevomeni/mitroa/klasi-a/#toggle-id-2 συνεχώς επικαιροποιημένο μητρώο αποδεκτών, εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων και υποστατικών.

Οι αδειοδοτημένες από την Αρχή εταιρείες για παροχή διαδικτυακού στοιχήματος είναι:

α.  αναρτημένες στην ιστοσελίδα της και
β. φέρουν σχετική αναφορά στο κάτω μέρος του αδειοδοτημένου ιστότοπου περί αδειοδότησης και ρύθμισης από την Αρχή.

Είναι η λίστα που περιλαμβάνει μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες παροχής διαδικτυακού στοιχήματος (Κλάση Β), καθώς και ιστοσελίδες παροχής παράνομου στοιχήματος (πόκερ, online casino, ανταλλακτήριο, εκτεινόμενο στοίχημα κτλ).
Η λίστα φραγής βρίσκεται αναρτημένη στο σύνδεσμο https://nba.gov.cy/wp-content/uploads/BlockingListLatest.txt, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αρχής και επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση.

Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πελατών, σε πιστωτικό ίδρυμα, τα ποσά των παικτών, τα οποία πρέπει να είναι ξεχωριστά από τα δικά του ποσά. Επιπρόσθετα, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β οφείλει να υποβάλει στην Αρχή απόδειξη δεσμεύσεων του πιστωτικού ιδρύματος που διατηρεί τον λογαριασμό πελατών, που να δηλώνει γραπτώς ότι:
(α) δεν θα εφαρμόσει ή εκτελέσει οποιαδήποτε επιβάρυνση, απόσβεση ή άλλη απαίτηση έναντι του λογαριασμού πελατών·
(β) δεν θα συνενώσει λογαριασμό πελατών με οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό, σε σχέση με οποιαδήποτε οφειλή του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β που δεν σχετίζεται με τον λογαριασμό πελατών· και
(γ) θα πιστώσει οποιοδήποτε τόκο πληρωτέο σε σχέση με το λογαριασμό πελατών μόνο στο λογαριασμό αυτό.

Η αίτηση για εγγραφή παίκτη γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 60 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019:

 • Βεβαίωση ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
 • Στοιχεία ταυτότητας
 • Διεύθυνση διαμονής
 • Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Βεβαίωση ενημέρωσης όρων και τρόπου διεξαγωγής του στοιχήματος

Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχει παράνομες υπηρεσίες και έχει τεθεί σε λίστα φραγής που διατηρεί η Αρχή.

Η λίστα φραγής βρίσκεται αναρτημένη στο σύνδεσμο https://nba.gov.cy/wp-content/uploads/BlockingListLatest.txt, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αρχής και επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.safergambling.gov.cy, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων με σκοπό την προώθηση του υπεύθυνου στοιχηματισμού και την παροχή πληροφόρησης, καθώς επίσης την προβολή των προγραμμάτων αντιμετώπισης της προβληματικής ενασχόλησης και του εθισμού στο στοίχημα. Κύριο μέλημα της ιστοσελίδας είναι η επιμόρφωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Για βοήθεια μπορείτε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.safergambling.gov.cy στην ενότητα Αντιμετώπιση/Βοήθεια.