Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς παρουσίας της, καθώς και στην ανάπτυξη και εξέλιξή της σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, μέσω της ανάπτυξης και προώθησης συνεργασιών με ομόλογους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Στο πλαίσιο της επαφής με τις ομόλογες ρυθμιστικές Αρχές των Ευρωπαϊκών χωρών και την Ευρωπαϊκή Επιτοπή, η ΕΑΣ προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας (Συμφώνου) Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού στοιχήματος (Cooperation Arrangement between the gambling regulatory authorities of the EEA Member States concerning online gambling services). Από κυπριακής πλευράς τη συμφωνία υπέγραψε η Πρόεδρος της ΕΑΣ κα Ιωάννα Φιάκκου.

Η Συμφωνία (Το Σύμφωνο) Συνεργασίας υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες από τις χώρες-μέλη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφορικά με τις βασικές αρχές και τα πρότυπα που πρέπει να διέπουν την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, οι τομείς οι οποίοι καλύπτονται από τη Συμφωνία αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών ως προς τους αποδέκτες, την προστασία των παικτών, την ακαιρεότητα των παιγνίων, τον περιορισμό μη απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών, όπως επίσης και την αξιοποίηση καλών πρακτικών.

Η Συμφωνία στοχεύει στη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της ρυθμιστικής αρχής της κάθε χώρας. Ενισχύεται κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα του έργου της ρύθμισης και άσκησης ελέγχου και εποπτείας της διεξαγωγής ηλεκτρονικού στοιχήματος, για την επίτευξη των στόχων που τίθενται προς ολοκλήρωση και την εκπλήρωση της αποστολής της κάθε αρχής σε σχέση με τα θέματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

http://ec.europa.eu/growth/sectors/gambling/

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8570&lang=en&title=Enhancing-cross-country-cooperation-to-tackle-challenges-of-online-gambling