2020-2022

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Αρχής αποτελεί το θεμέλιο των δράσεων και ενεργειών της, καθώς επίσης καθορίζει τις στρατηγικές επιδιώξεις και τις προτεραιότητές της για την τριετία 2020 – 2022. Η στρατηγική κατεύθυνση της Αρχής κινείται σε τέσσερις κύριους άξονες, οι οποίοι παρουσιάζονται κάτωθι, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας, τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και την προστασία του κοινού.

  • Αναβάθμιση της Λειτουργίας της Αρχής,
  • Αναβάθμιση του Ρυθμιστικού και Νομοθετικού Πλαισίου,
  • Προστασία και Ενδυνάμωση των Παικτών και του Κοινού,
  • Διαφανές, Δίκαιο και Ασφαλές Παιχνίδι

Εν συνεχεία των ανωτέρω, οι στρατηγικές επιδιώξεις για την περίοδο 2020-2022 είναι:

  1. Βελτιστοποίηση της Εσωτερικής Οργανωσιακής Λειτουργίας της Αρχής,
  2. Αναβάθμιση Ρυθμιστικού Πλαισίου,
  3. Αναβάθμιση Εποπτικού Ρόλου,
  4. Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Κλάδου,
  5. Διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου

Κατά την χρονική περίοδο 2020 – 2022, η Αρχή θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με απώτερο σκοπό και στόχο την υλοποίηση των δράσεων της, επιτυγχάνοντας την πλήρη ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές επιδιώξεις τις οποίες έχει θέσει. Παράδειγμα, η εμβάθυνση σε θέματα έρευνας και νέων τεχνολογιών, η περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού της, καθώς επίσης η ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Αρχής για τους επόμενους 12 μήνες είναι φιλόδοξοι και είναι σχεδιασμένοι, ούτως ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα και να ελαχιστοποιηθούν οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι.