14
Οκτώβριος
2016

Διαγωνισμός Α/Α 6/2016 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων

Η Αρχή διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά σύμβουλο, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων. Η υποβολή προσφορών λήγει την 31η Οκτωβρίου 2016.

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1732108

08
Ιούλιος
2016

Διαγωνισμός Α/Α 5/2016 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων προς την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Η Αρχή διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά εμπειρογνώμονα, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων. Η υποβολή προσφορών λήγει στις 22 Ιουλίου 2016.

18
Φεβρουάριος
2016

Διαγωνισμός Α/Α 1/2016 για τη Μελέτη Αναδιοργάνωσης και Αναδιάρθρωσης της Λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Η Αρχή διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για Μελέτη Αναδιοργάνωσης και Αναδιάρθρωσης της Λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Η υποβολή προσφορών λήγει στις 11 Απριλίου 2016.