06
Ιούλιος
2017

Α.Α.13.2017 – Tender for the analysis, design, development, customization, installation and maintenance of a Betting Monitoring System, a Document Management and Workflow System, Accounting System and HR Management & Payroll System.

«Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, Α.Α.13.2017 – Tender for the analysis, design, development, customization, installation and maintenance of a Betting Monitoring System, a Document Management and Workflow System, Accounting System and HR Management & Payroll System. Η υποβολή προσφορών λήγει στις 11 Αυγούστου 2017. Παραλαβή εγγράφων από το σύνδεσμο https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1903592»

09
Ιούνιος
2017

A.A.12/2017 – Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών ανά το Παγκύπριο

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την παροχή υπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών ανά το Παγκύπριο. Η υποβολή προσφορών λήγει στις 23 Ιουνίου 2017. Παραλαβή εγγράφων από το σύνδεσμο https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1888381

14
Οκτώβριος
2016

Διαγωνισμός Α/Α 6/2016 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων

Η Αρχή διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά σύμβουλο, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων. Η υποβολή προσφορών λήγει την 31η Οκτωβρίου 2016.

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1732108

08
Ιούλιος
2016

Διαγωνισμός Α/Α 5/2016 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων προς την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Η Αρχή διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά εμπειρογνώμονα, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων. Η υποβολή προσφορών λήγει στις 22 Ιουλίου 2016.