21
Απρ
2021

Μνημόνιο συνεργασίας Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων – Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου με στόχο την προστασία του κοινού

Στη συνομολόγηση μνημονίου συνεργασίας που θα καθοδηγεί τη δράση τους για την επόμενη τριετία προχώρησαν η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Οι δύο οργανισμοί ενώνουν δυνάμεις με στόχο την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων προς όφελος της κοινωνίας και την προστασία του κοινού από την παθολογική ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Ειδικότερα, το μνημόνιο στοχεύει στην εδραίωση της συνεργασίας ΕΑΣ – ΑΑΕΚ για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την προώθηση συνεργειών και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και την υλοποίηση μελετών και ερευνών που αφορούν το εν λόγω θέμα. Παράλληλα, το μνημόνιο προνοεί την επιχορήγηση για δημιουργία δομών θεραπείας ή ενίσχυση υφιστάμενων αδειοδοτημένων θεραπευτικών δομών για απεξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια, την από κοινού διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας, καθώς και την από κοινού διοργάνωση δράσεων πρόληψης παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια σε ανήλικους και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Διαβάστε περισσότερα

13
Απρ
2021

Βουλευτικές Εκλογές και παροχή υπηρεσιών στοιχήματος

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2021, αποφάσισε όπως η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος διεξάγεται μέχρι και επτά ημέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή μέχρι τις 22 Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59. Σκοπός είναι η αποφυγή επηρεασμού του εκλογικού σώματος και η δημιουργία εντυπώσεων.

Νοείται ότι, οι εποπτευόμενοι θα πρέπει να θέσουν προς λήψη απόφασης τους όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ενώπιον της Αρχής, ούτως ώστε να δύνανται να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία.

Η Αρχή προτρέπει εκ νέου το κοινό όπως λαμβάνει γνώση των όρων και προϋποθέσεων προτού συμμετάσχει στο στοίχημα. Για τυχόν πληροφορίες ή καταγγελίες μπορεί το κοινό να αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@nba.gov.cy

08
Απρ
2021

Α.Α.54.2021 – Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων σχετικά με θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων σχετικά με θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορές για ένα έως τρεις συμβούλους.

Η υποβολή προσφορών λήγει στις 22 Απριλίου 2021, ώρα 12:00μ. 

Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=4702231#

02
Απρ
2021

Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες λειτουργίας επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, μετά από τη λήψη έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ότι, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2021 σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα ισχύουν επικαιροποιημένα μέτρα από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι τις 30η Απριλίου 2021 που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αποδέκτες Κλάσης Α, οι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι, οι Πράκτορες και τα Υπεύθυνα Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται).