12
Μάιος
2020

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

11
Μάιος
2020

Α.Α.42.2020 Παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για την παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η υποβολή προσφορών λήγει στις 26 Μαΐου 2020, ώρα 12μ. 

Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=4195404 

16
Απρίλιος
2020

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

10
Απρίλιος
2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η «Αρχή»), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται, σύμφωνα με το άρθρο 15(ιζ) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019, 37(Ι)/2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, συντάσσει και εκδίδει Κανονισμούς Προστασίας Παικτών, Νεαρών Ατόμων και Παθολογικών Παικτών.

Στο πλαίσιο του δικαίου, της διαφάνειας και της αμφίδρομης σχέσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς επίσης βάσει του Σχεδίου Δράσης για τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό και του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Αρχής, ανακοινώνεται δημόσια διαβούλευση σε σχέση με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι διατάξεις των οποίων περιλαμβάνουν τις καλές πρακτικές σε σχέση με την προστασία των παικτών, νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών.

Σκοπός της Αρχής μέσω της δημόσιας διαβούλευσης είναι να διασφαλιστεί ότι τα εμπλεκόμενα μέρη λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση σε σχέση με πρακτικές προστασίας των παικτών, νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών, όπως αυτές θα ορίζονται στους κανονισμούς, καθώς και κατά πόσο οι κανονισμοί που τις ορίζει αποτελούν ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η δημόσια διαβούλευση παρέχει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους φορείς να προβούν σε σχόλια και εισηγήσεις επί των παρόντων Κανονισμών, τα οποία θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση directives@nba.gov.cy μέχρι και την 27η Απριλίου 2020.

Προσχέδιο των Κανονισμών βρίσκεται εδώ.