Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής «ΕΑΣ» ή «Αρχή) είναι εποπτική αρχή υπεύθυνη για την αδειοδότηση και εποπτεία της στοιχηματικής δραστηριότητας στη Δημοκρατία. Διέπεται από τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019 και ιδρύθηκε το 2012  ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Η ΕΑΣ συλλέγει και επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να διεκπεραιώσει τις κανονιστικές της λειτουργίες και νομικές ευθύνες. Κατά τον καθορισμό  των σκοπών και των μέσων επεξεργασίας τέτοιων προσωπικών δεδομένων, η ΕΑΣ ενεργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»  για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ») και του Νόμου που προβλέπει την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ελεύθερης Κυκλοφορίας αυτών των Δεδομένων του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018).

«Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (‘υποκείμενο δεδομένων’). Ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι κάποιος που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα με αναφορά σε ένα γνώρισμα, όπως το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, δεδομένα εντοπισμού, διαδικτυακό γνώρισμα ή ένα ή περισσότερους συντελεστές που καθορίζουν τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας περιλαμβάνουν δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που σχετίζονται με την σεξουαλική ζωή  ή σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου.

Ως ρυθμιστικός φορέας, τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Αρχή είναι δεδομένα που σχετίζονται με τις ρυθμιστικές λειτουργίες και ευθύνες της.  Αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα της επεξεργασίας δεδομένων πραγματοποιείται με βάση του τι είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μίας εργασίας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή/και κατά την άσκηση των νόμιμων λειτουργιών της ΕΑΣ.  Προκειμένου να εκτελέσει τις κανονιστικές της λειτουργίες και τις νομικές ευθύνες ως ρυθμιστής, η ΕΑΣ επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με προσωπικό, αδειούχους, παίκτες και το ευρύ κοινό.  Η Αρχή δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της, να εκτελεί τις αρμοδιότητές της, να εκπληρώνει τις νομικές της ευθύνες, να αναλύει στατιστικά στοιχεία και γενικά, για κανονιστικούς και νομικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας, δύνανται να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μία ή περισσότερες από τις νομικές περιπτώσεις που περιγράφονται πιο κάτω:

 • Νομική υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωνόμαστε με τον Νόμο,
 • Δημόσια εργασία: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να εκτελεί μια εργασία προς το δημόσιο συμφέρον ή για τις επίσημες λειτουργίες της και η εργασία ή η λειτουργία έχει μία σαφή νομική βάση,
 • Συγκατάθεση: το άτομο έχει δώσει σαφή συγκατάθεση για να επεξεργαστεί η Αρχή τα προσωπικά του δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό,
 • Σύμβαση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για ένα συμβόλαιο που συνάπτει η Αρχή με άτομο ή νομικό πρόσωπο τους ή επειδή της ζητήθηκε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα πριν από την σύναψη της σύμβασης.
 • Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής κάποιου ατόμου.

3.1 Επεξεργασία Δεδομένων σχετικά με Αδειούχους

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζεται με δεδομένα που υπόκεινται σε οντότητες που  αδειοδοτούνται από την ΕΑΣ, βασίζεται γενικά στο γεγονός ότι, μία τέτοια επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με την νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Αρχή ή στο γεγονός ότι η εν λόγω επεξεργασία βρίσκεται σε άσκηση επίσημης αρχής που έχει ανατεθεί στην ΕΑΣ δυνάμει του Κυπριακού ή του Ευρωπαϊκού  δικαίου ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση δράσης για το δημόσιο συμφέρον.

3.2 Επεξεργασία δεδομένων που συλλέγονται στο στάδιο της αίτησης

Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2019 37(I)/2019 δίδει στην ΕΑΣ την εξουσία και την ευθύνη να ζητήσει τυχόν δεδομένα που κρίνονται ως απαραίτητα για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, ως προβλέπεται στον Νόμο.  Κατά συνέπεια, η ΕΑΣ επεξεργάζεται τακτικά προσωπικά δεδομένα που αφορούν αδειούχους και ορισμένα από τα μέλη τους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται στους μετόχους, τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους και τους υπαλλήλους οι οποίοι εκτελούν βασικούς ρόλους των μετόχων τους, των τελικών πραγματικών δικαιούχων και των υπαλλήλων που εκτελούν βασικούς ρόλους, ως καθορίζονται από την Αρχή.  Αυτά τα δεδομένα παρέχονται στο στάδιο της αίτησης, αλλά δύνανται επίσης να ζητηθούν από την Αρχή σε οποιοδήποτε στάδιο καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της άδειας τους.

Η ΕΑΣ διασφαλίζει ότι, ο τύπος και η έκταση οποιασδήποτε τέτοιας επεξεργασίας δεδομένων είναι απαραίτητη για την νομικά εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα της επεξεργασίας δεδομένων και ότι συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις.

3.3 Δεδομένα που Συλλέχθηκαν ή Δημιουργήθηκαν σε οποιοδήποτε Στάδιο κατά την Διάρκεια της Άδειας

Καθ’ όλη τη διάρκεια μίας έγκυρης άδειας, η ΕΑΣ, ως ρυθμιστικό όργανο υπεύθυνο για την αδειοδότηση και την εποπτεία παροχής υπηρεσιών στοιχήματος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, δύναται εάν κρίνει απαραίτητο να συλλέξει περαιτέρω δεδομένα από τους δικαιούχους  ή από τρίτα μέρη ή φορείς αν κριθεί απαραίτητο.

Η Αρχή δύναται επίσης να συλλέγει δεδομένα βάσει των δραστηριοτήτων των αδειούχων.

Επιπλέον, το μηχανογραφημένο σύστημα της Αρχής επιτρέπει σε άτομα να υποβάλουν αίτηση για επιπρόσθετες άδειες, να τροποποιήσουν προφίλ και ρυθμίσεις, να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα, να υποβάλουν έγγραφα και οικονομικά αρχεία.  Αυτές οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία για κανονιστικούς σκοπούς προκειμένου η ΕΑΣ να εκπληρώσει τις νομικές και κανονιστικές της λειτουργίες.

3.4 Ρυθμιστικοί και εκτελεστικοί σκοποί

Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2019 37(I)/2019 εξουσιοδοτεί την ΕΑΣ να διερευνήσει και να αξιολογήσει τη συμμόρφωση των αδειούχων και να προβεί σε οποιανδήποτε εκτελεστική ενέργεια κρίνει απαραίτητη σύμφωνα με τον Νόμο.  Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Αρχή δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά την διεξαγωγή ερευνών για τις δραστηριότητες όλων των εξουσιοδοτημένων και ενδιαφερόμενων προσώπων.

Η Αρχή δύναται επίσης να δημοσιεύει οποιανδήποτε ρυθμιστική και εκτελεστική ενέργεια που έχει ληφθεί, κατά την κρίση της.

3.5 Επεξεργασία δεδομένων παικτών που παρέχονται μέσω της φόρμας Παραπόνων

Ο περί Στοιχημάτων Νόμος 2019 37(I)/2019 εξουσιοδοτεί την ΕΑΣ να εξετάζει καταγγελίες παικτών σχετικά με τους αδειούχους Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή κατόχους άδειας υποστατικού.  Η ΕΑΣ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με παίκτες και τα οποία έχουν παρασχεθεί από τους ίδιους τους παίκτες όταν αυτό είναι απαραίτητο για παροχή βοήθειας στον παίκτη με οποιοδήποτε γενικό ή τεχνικό αίτημα και όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη μεσολάβηση τυχόν διαφορών που προκύπτουν μεταξύ παικτών και αδειούχων. Η Αρχή διασφαλίζει ότι, τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί και ότι υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΑΣ θα καταγράφει τα στοιχεία του παραπονούμενου και τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου ατόμου που κατονομάζεται από τον παραπονούμενο.  Τις περισσότερες φορές, η Αρχή θα πρέπει να κοινοποιεί την ταυτότητα του παραπονούμενο στον αδειούχο, προκειμένου να είναι σε θέση να επιλύσει την κατάσταση. Εάν ένας παραπονούμενος επιθυμεί την τήρηση ανωνυμίας προς αδειούχο, συνιστάται να ενημερώσει την Αρχή για αυτή του την επιθυμία το συντομότερο δυνατό και η ΕΑΣ θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί αναλόγως. Ωστόσο εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει εύλογος λόγος για να προχωρήσει στη διερεύνηση ενός παραπόνου και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αποκαλύπτοντας την ταυτότητα του παραπονούμενου, η ΕΑΣ δύναται να προχωρήσει σε αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων, προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

3.6 Επεξεργασία δεδομένων παικτών για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας

Σε περίπτωση υποψίας για οποιαδήποτε συγκεκριμένα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όμως να περιορίζονται, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, οι αδειούχοι δύναται να διαβιβάζουν συγκεκριμένα δεδομένα παικτών στην ΕΑΣ, καθώς και σε άλλες εποπτικές αρχές. Η Αρχή δεσμεύεται νομικά να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα κατά την διάρκεια των ερευνών της και δύναται να μεταφέρει τέτοια δεδομένα σε άλλο φορέα ή αρχή όπου ο Νόμος το απαιτεί ή επιτρέπει να το πράξει.  Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε σχετικές δημόσιες αρχές, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, ρυθμιστές τυχερών παιχνιδιών, φορείς αθλητικής ακεραιότητας και υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

3.7 Διαβουλεύσεις

Ως μέρος των αρμοδιοτήτων της ΕΑΣ, θα δημοσιεύει διαβουλεύσεις για διάφορα θέματα, ζητώντας της απόψεις της βιομηχανίας, των μετόχων, των βουλευτών, των ερευνητών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.  Η Αρχή θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την ενημέρωση της εξέλιξης της πολιτικής της, της καθοδήγησης και άλλων κανονιστικών εργασιών στον τομέα της διαβούλευσης.  Εάν παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Αρχή για να για να παρακολουθεί τις απαντήσεις ή για να επικοινωνήσει μαζί τους σε σχέση με την διαβούλευση.

Η Αρχή, ενδέχεται να δημοσιεύσει μία περίληψη των απαντήσεων στην διαβούλευση, αλλά αυτές δεν θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα.  Ενδέχεται να αποφασιστεί από την Αρχή  να δημοσιεύσει το όνομα σας (και το όνομα του οποίου έχετε απαντήσει για λογαριασμό του) για να δείξει ότι έχετε απαντήσει σε αυτήν την διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει την εκ των προτέρων συγκατάθεση του εκάστοτε προσώπου.

Η Αρχή υποχρεούται να:

 • Διατηρεί επαρκείς πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών και την εκπλήρωση των νομικών της ευθυνών,
 • Διατηρεί τα στοιχεία τρίτων ασφαλή και ακριβή,
 • Διατηρεί τις πληροφορίες μόνο εφόσον απαιτούνται.

Η Αρχή, χρησιμοποιεί τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η σχετική επεξεργασία δεδομένων.

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων.

Κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΕΑΣ έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα διόρθωσης,
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • Δικαίωμα εναντίωσης

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, το υποκείμενο των δεδομένων υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζονται μέσα από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Αρχή, δύναται επίσης να αρνηθεί να εξετάσει αιτήματα προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά.

Η Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα εύλογο τέλος για επαναλαμβανόμενα αιτήματα, αιτήματα για περαιτέρω αντίγραφα των ίδιων δεδομένων και/ή αιτήματα που θεωρούνται προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά.

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@nba.gov.cy.  Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Όνομα
 • Προσωπική Ταυτότητα
 • Διεύθυνση
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση

Για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, η ΕΑΣ δύναται να απαιτήσει αποδεικτικά στοιχεία για σκοπούς ταυτοποίησης. Φωτογραφία για ταυτοποίηση ή/και απόδειξη της διεύθυνσης ή/και αντίγραφο της προσωπικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή/και ένα πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας.

Δικαίωμα διόρθωσης:  Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την τροποποίηση των σχετικών προσωπικών σας στοιχείων εάν τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η ΕΑΣ είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δικαίωμα Διαγραφής(«δικαίωμα στη λήθη»): Σε περιορισμένες περιπτώσεις, θα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών που διατηρεί η ΕΑΣ για εσάς. Δεδομένου ότι, το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας πραγματοποιείται προκειμένου η Αρχή να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση ή/και να εκτελέσει δημόσια εργασία, αυτό το δικαίωμα δεν είναι διαθέσιμο στις περισσότερες περιπτώσεις.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν,
 • Όταν έχετε αποσύρει τη συγκατάθεση σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση στην οποία μπορούμε να συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχει νομική υποχρέωση να συνεχίσει η όποια διαδικασία,
 • Όπου τα δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία,
 • Όταν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να επιδιώξετε να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, για χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να δύναται η Αρχή να επαληθεύσει την ακρίβειά τους,
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε περιορισμό αντί για διαγραφή, ή
 • Η Αρχή δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, αλλά τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στην αντίρρηση επεξεργασίας:  Εκτός εάν η Αρχή δύναται να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την συνέχιση επεξεργασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία της Αρχής.

Έχετε το δικαίωμα επιβεβαίωσης ως προς:

 • εάν η ΕΑΣ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή όχι,
 • την περίοδο κατά την οποία τα δεδομένα θα διατηρηθούν,
 • σε ποιον/ποιους κοινοποιήθηκαν τα δεδομένα/πληροφορίες.

Ενδέχεται να μην έχετε το δικαίωμα να δείτε όλες τις πληροφορίες που διατηρούνται σχετικά με εσάς εάν προβλέπεται μια εξαίρεση βάσει της Πολιτικής Προστασία Προσωπικών Δεδομένων/του Νόμου που προβλέπει την Προστασία των Φυσικών Προσώπων σε σχέση με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του 2018 125(I)2018.

Η κοινοποίηση δεδομένων προορίζεται πρωτίστως για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως η αξιολόγηση της καταλληλόλητας των ατόμων για αδειοδότηση, αλλά δύναται επίσης να είναι απαραίτητη η κοινοποίηση πληροφοριών για άλλους λόγους, όπως η πρόληψη και εντοπισμός ενός εγκλήματος ή για είσπραξη φόρων.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες της ΕΑΣ, με τρίτα μέρη που πραγματοποιούν μια υπηρεσία της Αρχής.  Επίσης, η Αρχή, δύναται να τα κοινοποιεί σε άλλες αρμόδιες αρχές, όπου είναι απαραίτητο να το πράξει και όπου απαιτείται ή επιτρέπεται νομικά.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δεδομένα κοινοποιούνται με θεμιτό, διαφανή και κρυπτογραφημένο τρόπο.

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας για την συλλογή τυπικών πληροφοριών καταγραφής διαδικτύου και πληροφοριών συμπεριφοράς επισκεπτών. Ο ιστότοπος δημιουργεί cookies για κάθε επίσκεψη σας σε αυτόν.

Η ΕΑΣ χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπους της για τους ακόλουθους λόγους:

 • να διασφαλίσει ότι καταγράφονται επαρκώς οι επιλογές που κάνετε στους ιστότοπους της,
 • για ανάλυση της επισκεψιμότητας στους ιστότοπους της ώστε να μπορεί να προβαίνει στις κατάλληλες βελτιώσεις,
 • για να αναγνωρίζετε η συσκευή σας ώστε να μην χρειάζεται να δώσετε τις ίδιες πληροφορίες αρκετές φορές κατά την διάρκεια μιας εργασίας,
 • για να μην χρειάζεται να δίνετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Λάβετε υπόψη ότι, δεν είναι δυνατή η χρήση αυτού του ιστότοπου χωρίς cookies. Εάν χρειάζεστε προσθετές πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookieς, επικοινωνήστε με την Αρχή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας (web browser) να μην δέχεται cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο allaboutcookies.org. Ωστόσο, τέτοιες ρυθμίσεις ενδέχεται, σε μερικές περιπτώσεις, να επηρεάσουν τη λειτουργία του ιστότοπου μας.

Ο ιστότοπος της Αρχής περιέχει διαδικτυακούς συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η Πολιτική Απορρήτου της Αρχής ισχύει μόνο για τον ιστότοπό της, οπότε αν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο προς άλλο ιστότοπο, θα πρέπει να διαβάσετε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου του ιστότοπου αυτού.

Η Αρχή, διατηρεί την παρούσα Δήλωση σε τακτική βάση και μπορεί να την αλλάζει από καιρό εις καιρό. Σε περίπτωση που η Δήλωση τροποποιηθεί, η Αρχή θα δημοσιεύσει τις αλλαγές μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και μέσω ανακοινώσεων σε άλλες σελίδες του ιστότοπου της, ανάλογα με την περίπτωση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Λειτουργό Προστασίας Δεδομένων της Αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nba.gov.cy ή στον τηλεφωνικό αριθμό 22881800

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε οποιανδήποτε αλληλογραφία στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:

Λειτουργός Προστασίας Δεδομένων

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

Διγενή Ακρίτα 83,
Ταχυδρομικός Κώδικας: 1070
Λευκωσία
Κύπρος