Διοικητικό πρόστιμο

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν πληροφόρηση για τις μεθόδους καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περιπτώσεις επιβολής διοικητικού προστίμου στους εποπτευόμενους ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο από μέρους της Αρχής εδώ.