ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ

Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή/και Β κατά την καταβολή του φόρου και εισφοράς στην Αρχή, ως προβλέπεται στα άρθρα 71-73 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)/2012 και ως ορίζεται στις Οδηγίες 2/2016 και 18/2016, αντίστοιχα, πρέπει να αποστέλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση tax@nba.gov.cy την πιο κάτω αναλυτική κατάσταση, αντίστοιχα.