ΜΗΤΡΩΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

19
Μάι
2016

Οδηγία υπ’ αριθμόν 11/2016

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 11/2016 με θέμα Δήλωση Υπεύθυνου Προσώπου σε Αδειούχο Υποστατικό.

18
Φεβρουάριος
2016

Διαγωνισμός Α/Α 1/2016 για τη Μελέτη Αναδιοργάνωσης και Αναδιάρθρωσης της Λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Η Αρχή διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για Μελέτη Αναδιοργάνωσης και Αναδιάρθρωσης της Λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Η υποβολή προσφορών λήγει στις 11 Απριλίου 2016.

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Προσωπικό

Αρχείο Ανακοινώσεων

Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc