21
Ιούλιος
2017

Οδηγία 25/2017 – Όροι και κανονισμοί, βάσει των οποίων ο αιτητής προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος προς τους παίκτες – 21 Ιουλίου 2017

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 25/2017.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

31
Ιούλιος
2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκδίδει την πρώτη αναφορά των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Ποσοτικών Στοιχείων  ανά τριμηνία για την περίοδο Ιανουαρίου 2015 – Μάρτιο 2017 η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη συστηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανά τριμηνία, με στόχο την πλήρη διαφάνεια και την ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, καθώς επίσης από τα στοιχεία τα οποία τηρεί η Αρχή στο μητρώο της.

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

28
Ιούλιος
2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Προκήρυξη Πλήρωσης των Κενών Θέσεων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, σήμερα, 28 Ιουλίου 2017 ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης των δεκαοκτώ (18) κενών θέσεών της. Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 25η Αυγούστου 2017, ώρα 23:59.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, ως αναρτήθηκαν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, είναι οι ακόλουθες:

  1. Μία (1) κενή θέση Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii)
  2. Δύο (2) κενές θέσεις Υπεύθυνου Μονάδας Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α11(ii)
  3. Δέκα (10) κενές θέσεις Λειτουργού ΕΑΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8, Α10,Α11
  4. Πέντε (5) κενές θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2, Α5, Α7(ii)

Πληροφορίες για τα καθήκοντα και ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, τα Σχέδια Υπηρεσίας της Αρχής, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τις θέσεις, υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στο σύνδεσμο: https://nba.gov.cy/ στην ενότητα «Προσλήψεις».

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κατόπιν εγγραφής τους στην ενότητα «Προσλήψεις» https://nba.gov.cy/. Για Πληροφορίες: hr@nba.gov.cy ή 22 601119. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται, όπου είναι δυνατό, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

21
Ιούλιος
2017

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.