Α.Α.13.2017 – Tender for the analysis, design, development, customization, installation and maintenance of a Betting Monitoring System, a Document Management and Workflow System, Accounting System and HR Management & Payroll System.

«Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, Α.Α.13.2017 – Tender for the analysis, design, development, customization, installation and maintenance of a Betting Monitoring System, a Document Management and Workflow System, Accounting System and HR Management & Payroll System. Η υποβολή προσφορών λήγει στις 11 Αυγούστου 2017. Παραλαβή εγγράφων από το σύνδεσμο https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/viewContractNotices.do?resourceId=1903592»