Α.Α.55.2021 – Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για την αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και το Νομικό Τμήμα. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορές για ένα έως τρεις εμπειρογνώμονες.

Η υποβολή προσφορών λήγει στις 2 Ιουλίου 2021, ώρα 12:00μ.

Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=4821278