ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο σε ακτίνα δυο (2) χιλιομέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, συνολικού εμβαδού 650τ.μ. περίπου με απόκλιση ±3%, για τη στέγαση των γραφείων της Αρχής, με εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 (πέντε) έτη με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους 2 (δύο) ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Το κτίριο πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

 

 1. Ο Ιδιοκτήτης του κτιρίου πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες ή να μπορεί να τις εξασφαλίσει για ενοικίαση και χρήση, και να έχει εμβαδόν γραφειακών και άλλων χώρων 650 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων  των διαδρόμων διακίνησης και υπηρεσιών και αποθηκών). Οι απαιτούμενες άδειες πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί πριν την παράδοση του κτιρίου ή σε καθορισμένη χρονική περίοδο που έπεται της ημερομηνίας παράδοσης του κτιρίου. Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών ο μισθωτής έχει το δικαίωμα άμεσης διακοπής /τερματισμού της σύμβασης. Οι κατά Νόμο απαιτούμενες Άδειες και Πιστοποιητικά οι οποίες  περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το Πιστοποιητικό Έγκρισης (“Τελικής” Έγκρισης) και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, πρέπει να υποβληθούν από τους Ιδιοκτήτες κατά την υποβολή της προσφοράς ή να εξασφαλισθούν πριν τη μεταστέγαση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.
 2. Σημειώνεται ότι το κτίριο που θα προεπιλεγεί θα επιθεωρηθεί από όλες τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και οι τροποποιήσεις του κτιρίου που θα ζητηθούν πριν την υπογραφή του Ενοικιαστηρίου Εγγράφου, ούτως ώστε το κτίριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση της ανάγκες της Αρχής, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη και θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός των ορισμένων πλαισίων που απαιτείται η παράδοσή του. Επιπρόσθετα ο Ιδιοκτήτης θα επωμίζεται όλα τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου καθ’ όλη τη διάρκεια ενοικίασης του κτιρίου.
 3. Το σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται στους 30 περίπου. Το κτίριο πρέπει να παρέχει ανοικτούς ή/και ανεξάρτητους χώρους για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, αποθήκες κλπ. Επίσης, να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία, να διαθέτει ανελκυστήρα, κλιματισμό και δομημένη καλωδίωση για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιας καλωδίωσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης όπως και σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 4. Το κτίριο πρέπει να διαθέτει επίσης επαρκή χώρο στάθμευσης για τις ανάγκες του προσωπικού (30 χώρους), καθώς και 10 χώρους στάθμευσης επισκεπτών, δηλαδή χώρο με εύκολη πρόσβαση στο κοινό.
 5. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:
  1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
  2. Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής,
  3. Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών της οικοδομής,
  4. Πιστοποιητικό Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κτιρίου, αν ανεγέρθηκε πριν το 1987, 5.Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, όσο και των εμβαδών των αποθηκών τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση,
  6. Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση της οικοδομής,
  7. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,
  8. Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν η οικοδομή έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτιρίου, και
  9. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής που βρίσκεται το κτίριο.
 6. Στη δήλωση πρέπει να αναφερθεί το προτεινόμενο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ.) για γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους.
 7. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στην Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στην Οδό Γωνιά Μιχ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου, Τ Τ.1443, Λευκωσία και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών το αργότερο μέχρι τις 9:00π.μ. Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο με αριθμό 22601215.
 8. Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής, για μελέτη και περαιτέρω πληροφόρηση, πριν την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος:
  Α) Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
  Β) Προσύμφωνο ενοικιαστήριου συμβολαίου
  Γ) Έντυπο αξιολόγησης
  Δ) Ενοικιαστήριο συμβόλαιο
  Ε) Χάρτης περιοχής