ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες»

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων πραγματοποίησε από τις 12 μέχρι τις 16 Ιουνίου 2017 εκπαιδευτικά σεμινάρια ανά επαρχία με θέμα «Επιμόρφωση Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Κλάσης Α με βάση τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και τις Οδηγίες».

Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για τις πρόνοιες του περί Στοιχημάτων Νόμου και των Οδηγιών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με το Νομοθετικό πλαίσιο. Στα σεμινάρια συμμετείχαν οι αδειούχοι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Κλάσης Α, καθώς και υπεύθυνα πρόσωπα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τα εν λόγω θέματα.

Η Πρόεδρος της Αρχής, απηύθυνε χαιρετισμό και ακολούθως παρουσιάστηκε το πλαίσιο αδειοδότησης.  Συγκεκριμένα, επεξηγήθηκαν οι υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τόσο προς την Αρχή, όσο και προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στο θέμα της Συμμόρφωσης με τους όρους έκδοσης των αδειών.

Στο δεύτερο μέρος των σεμιναρίων, παρουσιάστηκαν οι υποχρεώσεις των κατόχων άδειας υποστατικού, καθώς και τα ποινικά αδικήματα που συνδέονται με τη μη τήρηση τους. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης, υπήρξε συζήτηση για τα θέματα που παρουσιάστηκαν, καθώς επίσης καταγράφηκαν οι εισηγήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων.