Διαγωνισμός Α/Α 5/2016 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων προς την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Η Αρχή διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά εμπειρογνώμονα, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων. Η υποβολή προσφορών λήγει στις 22 Ιουλίου 2016.