Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων – Κοινή Ανακοίνωση

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων («ΕΑΣ») υπέγραψαν σήμερα 23 Αυγούστου 2019 Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν, η Πρόεδρος της EKK κα. Δήμητρα Καλογήρου και η Πρόεδρος της ΕΑΣ κα. Ιωάννα Φιάκκου.

Με το εν λόγω Πρωτόκολλο καθορίζεται πλαίσιο και διαδικασίες συνεργασίας με σκοπό τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών και γενικότερα την παροχή αμοιβαίας συνδρομής, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη των στόχων των δύο Αρχών.

Βάσει του εν λόγω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, οι δυο Αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων και παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, όπου υπάρχει κοινό αντικείμενο, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες νομοθεσίες.

H ΕΚΚ και η ΕΑΣ συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Αρχή, δυνάμει των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2019 (Ν.188(I)/2007), και συνεργάζονται για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Λευκωσία, 23 Αυγούστου 2019