25
Απρίλιος
2018

Αυτοματοποίηση Υπηρεσιών και Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η «Αρχή»), στις 20 Απριλίου 2018, προέβη σε υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία Logicom Solutions Limited, εν ακολουθία της διενέργειας του υπ’ αριθμόν Α.Α.13.2017 διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών για ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, προσαρμογή, εγκατάσταση και συντήρηση ενός Συστήματος Παρακολούθησης της Στοιχηματικής Δραστηριότητας, Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασίας, Λογιστικού Συστήματος και Συστήματος Διαχείρισης & Μισθοδοσίας Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η ανάπτυξη των εν λόγω μηχανογραφημένων συστημάτων θα επιφέρει την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών της Αρχής. Αιτητές και εποπτευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων/αιτημάτων τους και θα δύνανται να διενεργούν άμεσο έλεγχο και να πληροφορούνται για την εξέλιξη αυτών.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Αρχής προς τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες γενικότερα, η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και κατά συνέπεια η δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους αμφότερων μερών.

Με την ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης της στοιχηματικής δραστηριότητας θα επιτευχθεί ο πλήρης έλεγχος των συναλλαγών και η διαπίστωση ενδεχόμενων παράνομων συναλλαγών και χειραγωγημένων αποτελεσμάτων, γεγονός που θα αναβαθμίσει και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον εποπτικό ρόλο της Αρχής.

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουνίου 2019.

23
Απρίλιος
2018

Οδηγία 28/2018 Ένταξη του αριθμολαχείου τύπου ΚΙΝΟ-ΚΕΝΟ στον ορισμό παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 26/2017.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

23
Απρίλιος
2018

Οδηγία 27/2018 Υποβολή και Προυποθέσεις Ετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων Αποδεκτών Κλάσης Α και Β

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει την Οδηγία υπ’ αριθμόν 26/2017.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

19
Απρίλιος
2018

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.