Αυτοματοποίηση Υπηρεσιών και Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η «Αρχή»), στις 20 Απριλίου 2018, προέβη σε υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία Logicom Solutions Limited, εν ακολουθία της διενέργειας του υπ’ αριθμόν Α.Α.13.2017 διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών για ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, προσαρμογή, εγκατάσταση και συντήρηση ενός Συστήματος Παρακολούθησης της Στοιχηματικής Δραστηριότητας, Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασίας, Λογιστικού Συστήματος και Συστήματος Διαχείρισης & Μισθοδοσίας Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η ανάπτυξη των εν λόγω μηχανογραφημένων συστημάτων θα επιφέρει την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών της Αρχής. Αιτητές και εποπτευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων/αιτημάτων τους και θα δύνανται να διενεργούν άμεσο έλεγχο και να πληροφορούνται για την εξέλιξη αυτών.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Αρχής προς τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες γενικότερα, η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και κατά συνέπεια η δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους αμφότερων μερών.

Με την ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης της στοιχηματικής δραστηριότητας θα επιτευχθεί ο πλήρης έλεγχος των συναλλαγών και η διαπίστωση ενδεχόμενων παράνομων συναλλαγών και χειραγωγημένων αποτελεσμάτων, γεγονός που θα αναβαθμίσει και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον εποπτικό ρόλο της Αρχής.

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουνίου 2019.