ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΠΟΛΑΣ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η «Αρχή»), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται, σύμφωνα με το άρθρο 11(ιδ) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, Ν.106(Ι)/2012 (εφεξής ο «Νόμος»), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, διαμορφώνει εισηγήσεις αναφορικά με αναγκαίες τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με το στοίχημα και συναφείς τομείς, θέτει σήμερα 2 Μαΐου 2018 σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών τόμπολας/bingo.

Η ραγδαία ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών τόμπολας, η ανταπόκριση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού σε αυτό, το ελλιπές ρυθμιστικό πλαίσιο και η μη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, κατέστησαν αναγκαία τη σύνταξη του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Το παρόν καθεστώς διεξαγωγής κρίνεται τουλάχιστον σκιώδες.

Σε αντιδιαστολή, το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί να ρυθμίσει τον τομέα αυτό,  εφαρμόζοντας ένα υγιές και επωφελές πλαίσιο λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών τόμπολας, σε επίγεια βάση, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια, τη δίκαια διεξαγωγή, τη δημιουργία ενός ελκυστικού προϊόντος, αλλά και το σεβασμό προς την τοπική παράδοση.

Ενώ, νοείται ότι, η κύρια ροπή του νομοσχεδίου είναι προς την εμπορική φύση τέτοιων δραστηριοτήτων, το νομοσχέδιο παρέχει και πλαίσιο για την παροχή τόμπολας μη εμπορικής φύσης. Η μη εμπορική τόμπολα διακρίνεται σε μη κερδοσκοπική και ιδιωτική.

Επιπλέον, το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί, μέσω ρητής αναφοράς των στόχων ρύθμισης και αδειοδότησης του εν λόγω παιχνιδιού, να διαχύσει, κατά τρόπο σαφή, ενιαία αντίληψη ως προς την πρόθεση του νομοθέτη, εξασφαλίζοντας έτσι συνεπή ερμηνεία και ανάπτυξη ακόμη και σε βάθος χρόνου.

Περιλαμβάνει διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, όπως την παρεμπόδιση οιασδήποτε σύνδεσης του προϊόντος με εγκληματικά στοιχεία ή τη στήριξη της παρανομίας, τη διασφάλιση δίκαιης και διαφανής διεξαγωγής του παιχνιδιού, την επαρκή προστασία των παικτών και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και θέματα οικονομικής στήριξης και ανάπτυξης της βιομηχανίας των παιγνίων. Συγκεκριμένα, στόχο της ρύθμισης αποτελεί η διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης ενός βιώσιμου τομέα παιγνίων, καθώς και η προσπάθεια να καταστεί η Κύπρος κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας στο σχετικό τομέα.

Αίτηση για άδεια παρόχου εμπορικής τόμπολας δύναται να υποβάλει εταιρεία δια μετοχών, η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. Αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας η υποβολή τραπεζικής εγγύησης η οποία δημιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στο τραπεζικό ίδρυμα να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό παραλείψει ο πάροχος σχετικά με φορολογία, εισφορά, τέλη, πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις ή κέρδη παικτών.  Η χρονική περίοδος ισχύς της άδειας είναι πέντε (5) χρόνια, με τον πάροχο να καταβάλλει ετήσιο τέλος λειτουργίας.

Σημαντική απόκλιση από το πλαίσιο του περί Στοιχημάτων Νόμου 2012, είναι η απουσία της ιδιότητας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, με την Αρχή να δύναται να εκδώσει μόνο άδεια παρόχου τόμπολας και άδεια αίθουσας. Ουσιαστικά, η διεξαγωγή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον πάροχο, ο οποίος θα εργοδοτεί το σύνολο του προσωπικού και θα φέρει αποκλειστική ευθύνη για όλα τα τεκταινόμενα εντός της αίθουσας.

Η Αρχή, θα εγκρίνει το προσωπικό του παρόχου και θα δύναται να καθορίσει ειδικούς ρόλους και ευθύνες στις οποίες να αντιστοιχεί προσωπικό το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις και τα ελάχιστα προσόντα, ως θα καθοριστούν από την Αρχή για την παροχή των υπηρεσιών τόμπολας.

Η άδεια αίθουσας τόμπολας δύναται να ισχύει για χρονική περίοδο μέχρι πέντε (5) ετών, με την Αρχή να μπορεί να εκδώσει εποχιακή άδεια λειτουργίας που να μην ξεπερνά τους έξι (6) μήνες. Εκτός των προϋποθέσεων έκδοσης άδειας αίθουσας, οι οποίοι είναι ταυτόσημοι με αυτούς του περί Στοιχημάτων Νόμου, ο νόμος απαγορεύει την αδειοδότηση πέραν της μιας (1) αίθουσας στον ίδιο χώρο ή κτίριο ενώ παρέχει στην Αρχή τη δυνατότητα να καθορίσει ελάχιστη απόσταση μεταξύ αιθουσών.

Καινοτομία του νομοσχεδίου αποτελεί η δυνατότητα έκδοσης κάρτας καθολικής χρήσης. Η κάρτα, στην ουσία θα λειτουργεί ως κάρτα παίκτη με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αυτοαποκλεισμού από το σύνολο των αδειοδοτημένων παρόχων τόμπολας.

Άδεια παροχής μη κερδοσκοπικής τόμπολας (ΜΚΤ) εκδίδεται από την Αρχή, μόνο σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αφού εγκριθούν ως τέτοιοι από το Υπουργικό Συμβούλιο. Προϋπόθεση παροχής ΜΚΤ αποτελεί η εξασφάλιση διεξαγωγής της ως μοναδική ή δευτερεύουσα δραστηριότητα σε γεγονότα όπου κανένα μέρος των εσόδων που προκύπτουν μέσω της διοργάνωσης τους, συμπεριλαμβανομένου και των εσόδων από την τόμπολα, δεν αποτελεί ιδιωτικό κέρδος.

Ιδιωτική τόμπολα από την άλλη, δεν χρειάζεται την εξασφάλιση οιασδήποτε άδειας, προϋποθέτει όμως, τη διεξαγωγή αυτής είτε σε ιδιωτική κατοικία, είτε κάτω από οικογενειακές περιστάσεις ή τη διοργάνωση και συμμετοχή από πρόσωπα που εργάζονται στον ίδιο εργασιακό χώρο.

Η φορολόγηση της παροχής υπηρεσιών τόμπολας ορίστηκε με την ίδια μεθοδολογία φορολόγησης, ως ορίζεται στον περί Στοιχημάτων Νόμο, δηλαδή επί των καθαρών αποδοχών.

Ως εκ των ανωτέρων, τα εμπλεκόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους επί των προνοιών του νομοσχεδίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση directives@nba.gov.cy μέχρι τις 4 Ιουνίου 2018.