Α.Α.49.2021 Αγορά Υπηρεσιών για την ανάπτυξη Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για την αγορά υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού.

Η υποβολή προσφορών λήγει στις 16 Απριλίου 2021, ώρα 12:00μ. 

Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=4668383