Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των δυο (2) κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ Κλίμακας Α11(ii)

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των δυο (2) κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ Κλίμακας Α11(ii):

«Επιτυχών» και «επιτυχών σε γραπτή εξέταση» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο συμμετείχε στη  γραπτή εξέταση και συγκέντρωσε τουλάχιστον κατά μέσο όρο 50% σε συνολική γενική βαθμολογία και βαθμολογία τουλάχιστον 50% στο καθένα από τα δυο (2) Μέρη.Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί ο αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις (κατά σειρά επιτυχίας) ο οποίος θα είναι ίσος με το τετραπλάσιο των κενών θέσεων δηλαδή θα καλεστούν οι πρώτοι οκτώ υποψήφιοι σε προσωπικές προφορικές συνεντεύξεις οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι προφορικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο. Περισσότερες πληροφορίες για τις προσωπικές συνεντεύξεις θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στους επιτυχόντες υποψηφίους.