Δημοσιογραφική διάσκεψη για την ανακοίνωση της έναρξης της ποσοτικής έρευνας σχετικά με τον επηρεασμό, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τυχερών παιχνιδιών

Σκοπός της σημερινής δημοσιογραφικής διάσκεψης ήταν η ενημέρωση του κοινού για την έναρξη της ποσοτικής έρευνας σχετικά με τον επηρεασμό, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τυχερών παιχνιδιών, ούτως ώστε να είναι εις γνώση του ο σκοπός και τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συμμετοχή του στην πραγματοποίηση της έρευνας.

Η Αρχή, στα πλαίσια εξάσκησης των αρμοδιοτήτων της έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα να εκπονεί μελέτες ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να υποβάλει εισηγήσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών. Επιπλέον, η διενέργεια μελετών εμπίπτει στο στρατηγικό σχεδιασμό της Αρχής, τόσο για την κατανόηση του βαθμού συμμετοχής του κοινού στο τυχερό παιχνίδι όσο και την έκταση του φαινομένου του εθισμού στο τυχερό παιχνίδι, ούτως ώστε να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα προώθησης του υπεύθυνου στοιχηματισμού και της πρόληψης.

Η απουσία μελετών για τον βαθμό συμμετοχής του κοινού στα τυχερά παιχνίδια και για την έκταση του φαινομένου του εθισμού σε επίπεδο πολιτείας, δικαιολογούν την ανάγκη για τη διενέργεια της εν λόγω έρευνας.

Ως εκ τούτων, η Αρχή ανάθεσε στην εταιρεία Insights Market Research (IMR) Ltd να διενεργήσει ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο των κατ’ ιδίαν συνεντεύξεων σε τρεις χιλιάδες άτομα (3,000), για να μελετήσει και να διερευνήσει σε παγκύπρια βάση τη συμμετοχή των πολιτών της Δημοκρατίας στα τυχερά παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα συμβάλουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών. Η Αρχή, στοχεύει να εστιάσει στην επίτευξη ενός από τους στρατηγικούς της στόχους και συγκεκριμένα τη μελέτη του φαινομένου και τη καταγραφή της διάδοσης των τυχερών παιχνιδιών στη Κυπριακή κοινωνία, με απώτερο στόχο την απόκτηση γνώσης, τη χάραξη πολιτικών προστασίας του κοινού και μείωσης της προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Τελικός στόχος, η καθιέρωση της έρευνας ως το σημείο αναφοράς για μελλοντικές συγκριτικές μελέτες εντός και εκτός της Δημοκρατίας.