Οδηγίες υπ’ αριθμόν 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016

Η Αρχή, με βάση το άρθρο 11(β) του Ν106(Ι)/2012 από το οποίο απορρέει η αρμοδιότητά της να συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου, εκδίδει τις πιο κάτω Οδηγίες: