Προσχέδιο Νέων Αιτήσεων Κλάσης Α και Β, Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων και Υποστατικών.

Σχόλια και/ή εισηγήσεις να αποστέλλονται στο email της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων info@nba.gov.cy