ΕΝΤΥΠΑ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΩΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

12
Μάιος
2020

Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος 2018 – Καλή και ευπρόσδεκτη η εποικοδομητική κριτική

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) για την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (Αρχή), έχουμε λάβει και μελετούμε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις δραστηριότητες της Αρχής.

Εκ πρώτης όψεως, σημειώνουμε ότι η ΕΥ σε ορισμένα σημεία έχει λάβει υπόψη τις θέσεις της Αρχής, τις οποίες ζήτησε και έλαβε πριν τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης.

Καταγράφουμε επίσης ότι στην Έκθεση γίνονται εκτεταμένες αναφορές σε θέματα κατάθεσης ή μη φορολογικών δηλώσεων εκ μέρους εταιρειών που τελούν υπό την εποπτεία της Αρχής. Είναι σαφές ότι αυτό το θέμα, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αρχής και είναι η θέση της ότι, τα φορολογικά θέματα θα έπρεπε να αναγράφονται στην έκθεση του Εφόρου Φορολογίας. Αξιολογώντας τα σχόλια της ΕΥ διαπιστώνεται ότι, η Αρχή εφάρμοσε κατά το μέγιστο τις υποχρεώσεις της και κατ’ ουδένα λόγο δεν μπορούσε να παρέμβει στις αρμοδιότητες του Εφόρου Φορολογίας υπερβαίνοντας τις εκ του νόμου εξουσίες της. Εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζουμε, οι αδειούχες εταιρείες έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις πρόνοιες των Εθνικών Νόμων.

Διαβάστε περισσότερα

12
Μάιος
2020

Kατάλογος αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 29 και 50 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάντε κλικ εδώ  για να κατεβάσετε το αρχείο.

11
Μάιος
2020

Α.Α.42.2020 Παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για την παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Η υποβολή προσφορών λήγει στις 26 Μαΐου 2020, ώρα 12μ. 

Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=4195404 

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Προσωπικό
Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc