ΕΝΤΥΠΑ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΩΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

10
Αύγουστος
2018

Kατάλογος αδειοδοτημένων υποστατικών

Με βάση τα άρθρα 25 και 46 του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 106(Ι)2012, η Αρχή οφείλει να αναρτά κατάλογο των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της. Ο κατάλογος ενημερώνεται και αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

03
Αύγουστος
2018

Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των δυο (2) κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ Κλίμακας Α11(ii)

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των δυο (2) κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ Κλίμακας Α11(ii).

«Επιτυχών» και «επιτυχών σε γραπτή εξέταση» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο συμμετείχε στη  γραπτή εξέταση και συγκέντρωσε τουλάχιστον κατά μέσο όρο 50% σε συνολική γενική βαθμολογία και βαθμολογία τουλάχιστον 50% στο καθένα από τα δυο (2) Μέρη.

Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί ο αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις (κατά σειρά επιτυχίας) ο οποίος θα είναι ίσος με το τετραπλάσιο των κενών θέσεων δηλαδή θα καλεστούν οι πρώτοι οκτώ υποψήφιοι σε προσωπικές προφορικές συνεντεύξεις οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι προφορικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα μπορείτε να βρείτε εδώ.

01
Αύγουστος
2018

A.A.26.2018 – Διαγωνισμός Αγοράς Υπηρεσιών Συμβούλου Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων. Η υποβολή προσφορών λήγει στις 24 Αυγούστου 2018, ώρα 12μ. Παραλαβή εγγράφων και περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:  https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3287888  

ΛΙΣΤΑ ΦΡΑΓΗΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Υπεύθυνο Στοιχηματισμό
Copyright 2016 © Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών - Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc