Στρατηγικός Σχεδιασμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων σε τέσσερις άξονες με ορίζοντα το 2023

Με το όραμα της ανάδειξης της Κύπρου ως κέντρου ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών να συνεχίζει να καθοδηγεί κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προχώρησε στη εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος θα κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Αρχής για τη χρονική περίοδο 2021-2023. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού και εδράζεται σε τέσσερις άξονες:

  • Την αναβάθμιση της λειτουργίας της Αρχής
  • Την αναβάθμιση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου
  • Την προστασία και την ενδυνάμωση των παικτών και του κοινού
  • Το δίκαιο και ασφαλές παιχνίδι.

Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εκπόνησε Σχέδιο Δράσης επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής οργανωσιακής λειτουργίας της, την αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου και την ενίσχυση του εποπτικού της ρόλου, την περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του κλάδου, καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Προκειμένου να αναβαθμίσει τη λειτουργία της, η Αρχή ιεραρχεί ως προτεραιότητα την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων διακυβέρνησης, την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών της, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη, ενίσχυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Παράλληλα, η Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, για την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανάπτυξης και διαφάνειας.

Για την αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου, με βάση τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της, η Αρχή προτίθεται να απλοποιήσει και να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ καθόρισε ως προτεραιότητα και την αναβάθμιση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, μέσα από την ανάπτυξη της αγοράς με βάση τα διεθνή πρότυπα και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού. Παράλληλα, θα συνεχίσει την εκπαίδευση και κατάρτιση των εποπτευόμενων και εμπλεκόμενων μερών επί του ρυθμιστικού πλαισίου. Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του εποπτικού της ρόλου, η Αρχή θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πλαισίου υποβολής πληροφοριών και διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, στην αναβάθμιση του πλαισίου εκτίμησης κινδύνου, στην εφαρμογή προληπτικής εποπτείας, στην αναβάθμιση των επιτόπιων και απομακρυσμένων επιθεωρήσεων, καθώς και στην αναβάθμιση της διαχείρισης κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή του μηχανογραφημένου συστήματος παρακολούθησης της στοιχηματικής δραστηριότητας και θα προχωρήσει η αναβάθμιση της διαδικασίας φραγής ιστοσελίδων, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα νέες μεθόδους διασφάλισης της νομιμότητας.

Με στόχο την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του κλάδου, η Αρχή θα συνεχίσει να επενδύει στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, μέσα και από τη δημιουργία κινήτρων για καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, η Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται για την  ενίσχυση των συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και προς την κατεύθυνση της αύξησης των κινήτρων για νέες επενδύσεις στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

 

Την προσπάθεια της Αρχής για διασφάλιση της προστασίας των παικτών, ειδικότερα νεαρών ατόμων και ευάλωτων ομάδων, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, θα ενισχύσει σύντομα η Εθνική Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού παικτών, το πρότυπο εφαρμογής πρακτικών Ασφαλούς Παιχνιδιού, καθώς και η εφαρμογή των Κανονισμών Προστασίας των παικτών, νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών.

Η Πρόεδρος της Αρχής, κ. Ιωάννα Φιάκκου, ανέδειξε σε δηλώσεις της ότι δεν αποπροσανατολίζουν τον οργανισμό τα εμπόδια που δημιουργεί η πανδημία. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στις στρατηγικές επιδιώξεις της Αρχής και επιδιώκουμε την εξισορρόπηση των δεδομένων που έχει δημιουργήσει η πανδημία, επιτυγχάνοντας έτσι τη βιωσιμότητα του κλάδου. Παράλληλα, ενισχύουμε τις δράσεις μας για την προστασία των παικτών και του κοινού ευρύτερα, με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της υπέρμετρης ενασχόλησης με το στοίχημα».